System of Financing of Agricultural Secondary SchoolsAbstract

The paper presents system of financing of agricultural secondary schools before and during the education reform in the years 1999-2006.

Keywords

Agricultural education; Secondary education; Financing of education; Local budget

Chaber A. (2000): Bon edukacyjny: kontrowersje i realia. Uniwersytet Warszawski, Warszawa. http://www.esep.pl/kiersztyn.pdf.

Chubb J.E., Moe T.M. (1990): Politics, markets, and America's schools. The Brookings Institution, Washington.

Dzierzgowska I. (2005): Co w trawie piszczy? Dyr. Szk. 5: 38-39.

Friedman M. (1993): Kapitalizm i wolność. Centrum im. A. Smitha & "Rzeczpospolita", Warszawa.

Kowalska I. (2006 a): Finansowanie z budżetu państwa systemu kształcenia zawodowego dzieci i młodzieży. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Red. A. Kozubska, A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań: 233-242.

Kowalska I. (2006 b): System finansowania edukacji w Polsce w świetle przemian cywilizacyjnych. W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Red. A. Kozubska, A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań: 41-48.

Ministerstwo Edukacji Narodowej o zasadach finansowania oświaty w 1999 roku. (1999). Biblioteka Reformy 6. Biuro Administracji Gospodarczej MEN, Warszawa.
Oświata i wychowanie rok 2004/2005 i wcześniejsze. (2005). GUS, Poznań.

Program SOCRATES. (2006). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa. http://www.socrates.org.pl [23.04.2006 r.].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (2005). Dz.U. RP 116, poz. 969.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (2004). Dz.U. RP 114, poz. 1195.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, oraz zasad i terminów różnych rozliczeń i wpłat do budżetu. (2005). Dz.U. RP 23, poz. 190.

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie dokumentu: Deklaracja obywatelska - Edukacja dla rozwoju, z dnia 18 kwietnia 2001 r. (2001). http://www.znp.edu.pl/arch/deklaracja_obywatelska.html.

Szelewa S. (2005): Bon edukacyjny - panaceum na kłopoty oświaty. Dyr. Szk. 5: 18-23.

Uchwała Nr 40/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym". (2006).
http://bip.mnii.gov.pl/_gAllery/32/320/Rzadowy_program_wspierania_powstawania_i_realizacji_regionalnych_.pdf [28.04.2006 r.].

Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. (2000). Dz.U. RP 48, poz. 550, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (2003). Dz.U. RP 203, poz. 1966.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (2003). Dz.U. RP 96, poz. 873.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. (2004). Dz.U. RP 273, poz. 2703.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. (1998). Dz.U. RP 150, poz. 983, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (1998). Dz.U. RP 155, poz. 1014.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (2005). Dz.U. RP 249, poz. 2104.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (2004). Dz.U. RP 95, poz. 425, z późniejszymi zmianami.

Wołoszyn J. (2002): Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zarządzanie oświatą. (2005). Vulcan. http://www.vulcan.edu.pl/badania/finanse/wydatki.html.

Published : 2006-12-31


Szczepańska, D., & Wrześniewski, W. (2006). System of Financing of Agricultural Secondary Schools. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 215-229. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/989

Danuta Szczepańska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Wincenty Wrześniewski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.