The Diversification of the Financial Standing of Farms According to Cash Flows DirectionsAbstract

This paper presents results of the financial condition analysis of farms according to cash flow directions. The analysis was conducted taking into consideration the basic criteria of the assessment of the financial liquidity, debt, efficiency and profitabilities. 

Keywords

Financial liquidity; Arable farm

Bieniasz A., Gołaś Z. (2006): Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych. Rocz. AR Pozn. 377, Ekon. 5: 21-41.

Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A. (2005): Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. Rachunkowość 3: 1-47 [wpinka].

Kusak A. (2003): Analiza rachunku przepływów pieniężnych. Serw. F-K Finans.-Księgowy 1: 7-14.

Sierpińska M., Jachna T. (2004): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D. (2001): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Waśniewski T., Skoczylas W. (1996): Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Rachunkowość 6: 271-280.

Waśniewski T., Skoczylas W. (1999): Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Rachunkowość 12: 703-711.

Wyszkowska Z. (1996): Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych. Wyd. AT-R, Bydgoszcz.

Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych. (2002). IERiGŻ, Warszawa. [dyskietka].

Published : 2006-12-31


Bieniasz, A., & Gołaś, Z. (2006). The Diversification of the Financial Standing of Farms According to Cash Flows Directions. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 43-64. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/977

Anna Bieniasz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbgigniew Gołaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>