The Substance and Diversification of the Financial Liquidity of FarmsAbstract

The article presents the diversification of financial liquidity in the enterprises which represent different branches in Polish and EU farms. Agricultural activity is characterized by high current ratio and quick ratio. It is characteristic for Polish agriculture as well as agriculture in the EU countries. The financial specificity of farms, which is an effect of connecting the production sphere with the household, justifies cash flows examining not only in the operating, investment and financial but also private activity. In the examined farms the most frequent variant of the cash flow was that of positive flows from operational and financial activity and negative from investment and private activity. 

Keywords

Financial liquidity; Arable farm

Brigham E.F. (1996): Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa.

Eljasiak E., Parteka W. (1996): Przepływy gotówkowe. ODDK, Gdańsk.

FADN - Farm Accountancy Data Network. (2005). W: Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Gołaś Z. (2002): Techniki wytwarzania i ich efektywność w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Rocz. AR Pozn. Rozpr Nauk. 327.

Goraj L. (2004): FADN i Polski FADN. (Sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych). IERiGŻ, Warszawa.

Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. (2004): Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa.

Gorzelak E. (1976): Badania nad dochodami i spożyciem w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagad. Ekon. Roln. 5: 45-52.

Gulbicka B. (1986): Spożycie w indywidualnych gospodarstwach chłopskich. Wieś Współcz. 7: 59-66.

Klepacki B. (1987): Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G 84, 3: 137-152.

Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kulawik J. (1993 a): Dynamiczny pomiar płynności finansowej. Zagad. Ekon. Roln. 3: 77-78.

Kulawik J. (1993 b): Statyczny pomiar płynności finansowej. Zagad. Ekon. Roln. 1-2: 62-69.

Kulawik J. (1995): Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. IERiGŻ, Warszawa.

Michna W. (1976): Wykorzystanie rachunkowości rolnej dla potrzeb kierowania rozwojem rolnictwa. Zagad. Ekon. Roln. 5: 23-33.

"Roczniki statystyczne" z lat 1996-2004. GUS, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. (2004): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D. (2001): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Skarżyńska A., Sadowska J., Reinstein J. (1996): Szacunek kosztów i opłacalność produkcji podstawowych produktów rolnych w warunkach cenowych 1996 roku. IERiGŻ, Warszawa.

Skoczylas W. (2000): Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 277, Pr. Inst. Ekon. Organ. Przeds. 38: 165-176.

Śnieżek E. (2004): Planowanie i analiza finansów w firmie. Przewodnik po cash flow. Część 1. Presspublica, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. (1994). Dz.U. RP 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami.

Waśniewski T. (1997): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Waśniewski T., Skoczylas W. (1996): Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Rachunkowość 6: 271-280.

Wędzki D. (1997): Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego. Rachunkowość 9: 453-462.

Wędzki D. (2003): Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wojciechowska K. (2001): Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Wyd. SGH, Warszawa.

Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych. (2002). IERiGŻ, Warszawa. [dyskietka].

Published : 2006-12-31


Bieniasz, A., & Gołaś, Z. (2006). The Substance and Diversification of the Financial Liquidity of Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 5(377), 21-41. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/976

Anna Bieniasz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>