Does the Common Agricultural Policy Still make Sense in the Twenty-First Century? CAP after 2013 from the Perspective of Poland and HungaryAbstract

The EU CAP has developed immensely since the 1960's. However, its current determinants are completely different from those which formed the CAP foundations. This results mainly from the fact that the UE CAP must meet present-day challenges and threats. Moreover, further EU enlargements also significantly influenced performance of this sector of economy. It is important to determine whether the existence of the CAP in the twenty-first century still makes sense and to specify in more detail the CAP reform directions after 2013 from the perspective of Poland and Hungary. 

Keywords

Common Agricultural Pol(icy CAP); Land reform; Trade; Agricultural products; Safe food

A Vision for the CAP. 2005. www.defta.gov.pl.

Agicultural Policy Perspectives. 2009. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/appbriefs/index_en.htm [access on: 12.2009].

Agra Europe Weekly. http://www.agra-net.com [access on: 29.07.2007].

Climate change and agriculture. Threats and Opportunities. 2008. Deutsche Geschalschaft fur Technische Zausammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn.

Csaki Cs., 2009. Różnorodność wpływów członkowstwa w UE na rolnictwo w nowych państwach członkowskich. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do UE". MRiRW, Warszawa.

Daszkowska E., 2008. The reasons and perceptible effects of the food crisis In the first decade of the 21 century. Activities taken by the European Union and the World Bank Aimed at stabilizing the situation. J. Agribus. Rural Dev. 4(10), 17-24.

Dokument informacyjny Prezydencji Słoweńskiej do rozważań w sprawie oceny funkcjonowania WPR. 2008. Nieformalne Posiedzenie Ministrów Rolnictwa 25-27 maja 2008. Maribor-Brno.

Dokument Rady UE. 2008. SN 3986008 z 28.07.2008.

Draft resolution PE. 2008. PR 604640 PL, doc.

EU Agriculture and Common Agricultural Policy 2007. 2008. Special Barometr, EC, Brussels. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_276.en.pdf.

EU pled ges 80 mln euro to fight Bird flu In third countries. 2006 http://www.europa-eu-un.org/articles/en/rticle_5553_en.htm.

European Commission, Annex 2, Report on distribution of direct aids to the producers, financial year 2004. 2004. http://eur-lex.europa.eu/LexUniserv/.

European Model of Agriculture. Challenges for the Meeting of Minister of Agriculture in Oulu 2006. 2006. http://euroquality-files.net.

EU wants to give 1 Billion Euros to Third World. 2008. http://freebritain.wordpress.com [access on: 10.07.2008].

European Union's Common Agricultural Policy a Stocktake Reforms. 2007. Abare research report 07.13, http://www.aabare.gov.au/publications_html/crops/crops_07/EU_cap.07.pdf.

Fisher-Boel M., 2009. IP/09/519: Adapting to climate change: the EU must prepare for impacts to climate. 1 April 2009, Brussels.

Fisher-Boel M., 2009. SPEECH/09/236: The countdown to Copenhagen: climate change, agriculture, and global food security.

Forgács B., 2008. Future of the Common Agricultural Policy. Conference of European ambassadors, 13 November 2008, Szentes, Hungary.

Green Paper from Commission to European Parliament, the European Economic and Social Committee of the Regions Adapting to the Climate Change In Europe- Options for EU action/COM 2007/354.final. 2007.

Hardt Ł., 2008. Wspólna Polityka Rolna a polityka spójności w kontekście przeglądu budżetu UE. Wieś i Rolnictwo 4 (141).

Kirschke D., 2009. Prezentacja w Berlinie. Konferencja MACE.

Komunikat KE - Reformowanie budżetu, zmienianie Europy: Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009 SEC (2007) 1188. 2008. Komisja WE-Bruksela, 12.09.2007.

Krugman P., Obsfeld M., 2001. International Economics, PWN, Warszawa.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie UE wobec światowych wyzwań w zakresie wyżywienia 2009/C 100/08. 2009. http://eur-lex.europa.eu/Lexuniserv/Lexi [access on: 24.06.2009].

Pawlicki J., 2008. Francuskie otwarcie. Gazeta Wyborcza z 28.05.2008.

Piskorz W., 2009. Rola polityk wspólnotowych w rozwoju obszarów wiejskich. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do UE". MRiRW, Warszawa.

Projekt rezolucji PE. 2002. PR/604640 PL, doc.

Raport KE. 2008. http://ec.europa.eu/budget/reform/history1957-en.htm [access on: 14.01.2008].

Revised Draft Modalities for Agriculture z dnia 10 lipca 2008. 2008. TN/AG/W/4/Rev.

Rowiński J., 2008. Liberalizacja międzynarodowego handlu rolnego a Wspólna Polityka Rolna i konkurencyjność rolnictwa UE. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Stanowisko Rządu RP w sprawie przeglądu WPR po 2013 r., http://bip.minrol.gov.pl.

Stanowisko Rządu RP w sprawie przeglądu WPR przyjęte przez KERM 17 czerwca 2008. 2008. http://bip.minrol.gov.pl [access on: 17.06.2008].

Stanowisko w odniesieniu do komunikatu KE do Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR przyjęte przez KERM w dniu 5 lutego 2008. 2008. Komisja Wspólnot Europejskich KOM (2007) 722, Bruksela.

The European Model of Agriculture - Challenges for the Meeting of Minister of Agriculture In Oulu 2006. http://www.euroquality-files.net

The Food Insecurity In the World 2008. High food proces and food security - threats and opportunities.2008. FAO.
www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm.

The future of the EU CAP beyond 2013. 2009. Polish Ministry of Agricultue and Rural Development, Warsaw.

Trzaskowski P., 2005. W oczekiwaniu na dotychczasowy przełom. Sytuacja polityczna we Francji. Analizy Natolińskie 4 (4).

Wiatrak A., 2008. Przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności. IERiGŻ, Warszawa.

Wilkin J., 2009. Ekonomia polityczna reform WPR. Gospodarka Narodowa 1-2 (209-210).

World Population Prospects: the 2006 Revision. 2007 New York, USA. http://www.un.org/esa/ population/publications/wpp2006/English.pdf.

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. 2008. Raport FAPA. www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm.
Download

Published : 2009-12-31


Daszkowska, E. (2009). Does the Common Agricultural Policy Still make Sense in the Twenty-First Century? CAP after 2013 from the Perspective of Poland and Hungary. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 13-32. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/966

Elżbieta Daszkowska  e.daszkowska@wp.pl
Warsaw School of Economics, Poland  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.