Standardization of the Bakery GoodsAbstract

The article presents selected aspects of the standardization, highly valued factor that stimulates the economic development of the country. The attention was paid to the purpose of the standardization, basic normative documents and standardizing activity. Different proposals for the classification of bread applied in practice or appearing in scientific studies were presented. It was emphasised that currently legal mess exists in Poland, in terms of use of the bread classification. The necessity of legal regulations of this issue by standard regulations was pointed out. 

Keywords

Bakery; Classification of products; Normalization

Berger S., 2002. Rozwój i znaczenie nauki o żywieniu człowieka. Żywienie Człowieka i Metabolizm 29. Supl., 9-20.

Gach A., 2001. Normalizacja - Wprowadzenie. Cz. 1. PKN, Warszawa.

Gąsiorowski H., 2004. Charakterystyka rodzajowa i niektóre aspekty żywieniowe pieczywa. Przegl. Piek. Cukiern. 2.

Gąsiorowski H., Urbanowicz M., 1993. Chleb w żywieniu zdrowego i chorego człowieka. Seria popularno-naukowa nr 9. PTTŻ - Oddział Wielkopolski, Poznań.

Gerting H., Duda G., 2004. Żywność a zdrowie i prawo. PZWL, Warszawa.

Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. 2004. Red. J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Kot M., 2007. Produkty piekarskie i ciastkarskie wg wymagań polskich konsumentów i normy na gotowe wyroby. Przegl. Piek. Cukiern. 3, 32.

Piekarstwo i ciastkarstwo. 1988. Red. Z. Ambroziak. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Piesiewicz H., 2006. Bałagan w terminologii i klasyfikacji produktów piekarskich i ciastkarskich. Przegl. Piek. Cukiern. 10, 38-39.

PN-86/A-74104 Pobieranie próbek i kontrolę jakości.

PN-92/A-74101 Pieczywo żytnie.

PN-92/A-74101 Zmiana 2. Pieczywo żytnie (Zmiana 2).

PN-92/A-74105 Pieczywo pszenne zwykłe i wyborowe.

PN-92/A-74105 Zmiana 2. Pieczywo pszenne zwykłe i wyborowe (Zmiana 2).

PN-93/A-74103 Pieczywo mieszane.

PN-93/A-74103 Zmiana 2: 1996 Pieczywo mieszane (Zmiana 2).

PN-93/A-74106 Pieczywo pszenne półcukiernicze.

PN-A-74100:1992 Metody badań produktów piekarskich.

PN-A-74102:1999 Sposób pobierania próbek i metody badań mikrobiologicznych.

PN-A-74108:1996 Pieczywo. Metody badań.

PN-A-74109:1996 Pieczywo o przedłużonej trwałości.

PN-A-74110/A1:1996 Pieczywo. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana A1).

PN-A-74110:1994 Pakowanie, przechowywanie i transportowanie pieczywa.

PN-A-74112:1997 Pieczywo trwałe żytnie, mieszane i pszenne.

PN-A-74122:1996 Produkty specjalnego przeznaczenia. Pieczywo o podwyższonej zawartości białka.

PN-A-74124:1996 Produkty specjalnego przeznaczenia. Pieczywo niskosodowe.

PN-EN 45020:2000 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna.

PN-ISO 2171:1994 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Oznaczanie popiołu całkowitego.

PN-ISO 3093:1996 Zboża. Oznaczanie liczby opadania.

PN-ISO 3093:1996/Az1 Zboża. Oznaczanie liczby opadania (Zmiana Az1).

PN-ISO 5527:1999 Zboża. Terminologia.

PN-V-74000:1997 Pieczywo o przedłużonej trwałości specjalne.

Przewodnik ISO/IEC GUIDE 21, Adoption of International Standards as regional or national standards. 1999. PKN.

Przewodnik ISO/IEC GUIDE 59, Code of good practice for standardization. 1996. PKN.

Reński A., 1998. Piekarstwo. Wyd. SziP, Warszawa.

Rutkowski A., 2000. Żywność w polskich regulacjach prawnych. Mater. Sesji Naukowej Kongresu, Warszawa.

Rutkowski A., Gasparska R., Piesiewicz H., 2006. Stosowanie dozwolonych substancji dodatkowych w piekarstwie, cukiernictwie i ciastkarstwie. Wyd. Hortimex Sp. z o. o., Konin.

Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa. 2003. Red. F. Świderski. Wyd. SGGW, Warszawa.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 2002. Dz. U. Nr 169, poz. 1386.

www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp.

www.muslimefasten.de/ernaehrung_nach_koran_und_sunn.1167.0.html.

www.stat.gov.pl/klasyfikacje/PKD/pkd.htm.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - integracja i informatyzacja systemów. 2003. Red. J. Kijowski, T. Sikora. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Download

Published : 2010-12-31


Goryńska-Goldmann, E. (2010). Standardization of the Bakery Goods. Journal of Agribusiness and Rural Development, 16(2), 61-72. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/774

Elżbieta Goryńska-Goldmann  gorynska-goldmann@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.