Implementation of LEADER+ Program in the New Member States of UEAbstract

The article discusses the aspects connected with implementation of LEADER+ type measures in new member states. The work presents characteristics of new partnerships and the sources and the level of financial support.

Keywords

LEADER Programme; Rural areas; Rural development

Adamowicz M., Dmitruk A., 2004. Rola Inicjatyw Wspólnotowych w wielokierunkowym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie programu LEADER. Pr. Nauk. KPAiM, SGGW 31, 61-78.

Adamowicz M., 2000. Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1, 69-81.

Ciepielewska M., 1999. Uzgodnienia berlińskie w sprawie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Wspólnoty Europejskie 5(93).

Hałasiewicz A., 2007. Wstęp. LEADER+ 1, 132.

Hadyński J., 2006. Ekologia i środowisko w Programie LEADER. Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań.

Słodowa-Hełpa M., 2006. Partnerstwo: pojęcie, przedmiot, cele. W: Strategie zarządzania współpracą. Wyd. AR, Poznań (Centralna Baza Danych), Poznań.

Żabińska T., 2006. Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. W: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.

Punkt kontaktowy LEADER+. Komisja Europejska. http://ec.europa.eu/index_pl.htm.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. www.fao.org.

Published : 2010-12-31


Żolik, M. (2010). Implementation of LEADER+ Program in the New Member States of UE. Journal of Agribusiness and Rural Development, 15(1), 131-146. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/766

Małgorzata Żolik  zolik@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.