Notion and Methods of Measurement of Enterprise Financial LiquidityAbstract

The article shows methods of assessment of the financial liquidity of an enterprise. Static, dynamic and non-classic methods of the financial liquidity assessment have been shown. The following static methods are discussed: construction and information content of current indicator, rapid indicator and indicator of an instant liquidity. In the case of dynamic part, indicators were shown of cash efficiency and sufficiency i.e. criteria of financial liquidity assessing based on the financial circulations. Moreover, chosen methods were mentioned of the financial liquidity assessment, which are less frequently used in practice, which are called non-classic. 

Keywords

Financial liquidity; Ratio analysis; Assets; Cash flows; Working capital

Bernard Y., Coli J., 1995. Słownik ekonomiczny i finansowy. Książnica, Katowice.

Gos W., 2004. Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu Rachunkowości. Difin, Warszawa.

Koch R., 1997. Słownik zarządzania i finansów. Wyd. PSB, Kraków.

Kowalak R., 2003. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Kusak A., 2006. Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wyd. Nauk. UW, Warszawa.

Michalski G., 2005. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. PWN, Warszawa.

Michalski G., 2004. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. CeDeWu, Warszawa.

Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., 1998. Leksykon Zarządzania finansami. ODDK, Gdańsk.

Rutkowski A., 2004. Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D., 2005. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Wojciechowska U., 2001. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne. SGH, Warszawa.

Published : 2010-12-31


Gołaś, Z., & Witczyk, A. (2010). Notion and Methods of Measurement of Enterprise Financial Liquidity. Journal of Agribusiness and Rural Development, 15(1), 81-95. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/762

Zbigniew Gołaś  golas@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Witczyk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>