Classification of Agricultural Assets on the International Accounting Standard 41 AgricultureAbstract

Agricultural activity is characterised by dissimilarity and complexity of economic events. Therefore, the assets related to agricultural activity, should be properly classified, as it affects the method of valuation and the company assessment. In the article the classification of agricultural assets has been presented in respect of IAS/IFRS 41 Agriculture.

Keywords

Assets; Agricultural products; Classification

Aktywa biologiczne i produkty rolnicze MSR 41, 2009. Zesz. Metod. Rachun. 22/262. www.sgk.gofin.pl [dostęp: 31.03.2011].

Bernacki A., 2006. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 "Rolnictwo", realia jego wprowadzenia w Polsce. Zesz. Teoret. Rachun. 32(88), 7-14.

Bernacki A., 2010. Działalność rolnicza. www/rachunkowosc/andrzejbernacki/dzialalnoscrolnicza/htm.

Chmielewski A., 2008. Rachunkowość w rolnictwie - wybrane zagadnienia wymogów ewidencyjnych. Zesz. Nauk. SGGW 66, 203-213.

Czerwińska-Kayzer D., 2010. Agrobiznes - podstawy rachunkowości. WSiP, Warszawa.

Helin A., 2008. Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu? Gazeta Prawna 09/2008.

Kiziukiewicz T., 2009. Zasady ujawniania aktywów biologicznych w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zesz. Teoret. Rachun. 49(105), 99-108.

Kopecki J., 1907. Dlaczego i jak powinien gospodarz rachować? Wyd. Patronatu Kółek Rolniczych. T. 25. Poznań.

Moszczeński S., 1924. Nauka urządzania i prowadzenia gospodarstw wiejskich. Warszawa.

Manteuffel R., 1961. Rachunkowość rolnicza. PWRiL, Warszawa.

Manteuffel R., 1987. Filozofia rolnictwa. PWN, Warszawa.

Meimberg P., 1971. Rachunkowość rolnicza. PWRiL, Warszawa.

MSR 41 Rolnictwo. 2009. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa.

MSR 41 Rolnictwo w Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej. 2007. SKwP, IASB, Warszawa, Londyn.

Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M., 2009. Księgowe ujęcie aktywów biologicznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oecon. 275 (57), 77-84.

Pietraszewski A., 1968. Księgowość rolnicza. Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Turzyński M., 2010. Rachunkowość bałamutna a rachunkowość porządna: teoria rachunkowości rolniczej Juliusza Au. Zesz. Teoret. Rachun. 55(15), 197-211.

Ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. 1994. Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.

Wyszkowska Z., 2006. Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych. Difin, Warszawa.

Published : 2011-12-31


Czerwińska-Kayzer, D., & Bieniasz, A. (2011). Classification of Agricultural Assets on the International Accounting Standard 41 Agriculture. Journal of Agribusiness and Rural Development, 22(4), 41-49. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/746

Dorota Czerwińska-Kayzer  czerwinska-kayzer@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Anna Bieniasz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>