Support of Development Decisions by Off-balance Sheet Resources of Agricultural EnterprisesAbstract

In this paper support of economical decisions by analysis of untraditional, off balance sheet resources was considered. The resources were divided between human, organizational and market capitals. All these elements were defined as intellectual capital. The results of the research were linked with basic indicators of economical situation of the discussed economic subjects. It was stated that they were essential supplement of knowledge about objects and they also had an important impact on character of development decision in these objects. A complementary connection between traditional and untraditional resources was also stated.

Keywords

Agricultural enterprises; Intellectual capital; Human capital; Market capital; Financial analysis

Bieniasz A., Gołaś Z., 2008. Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 2(8), 13-24.

Edvinsson L., Malone M.S., 2001. Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.

Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006. Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kowalski A., 2009. Czynniki wplywające na kierunki rozwoju rolnictwa w zmieniającym się świecie. Zagad. Doradz. Roln. 3, 5-19.

Kozera M., Gołaś Z., 2008. Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnika konkurencyjności agrobiznesu. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 186-190.

Kozera M., Gołaś Z., 2009. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny.
Rocz. Nauk. SERiA 11, 5, 166-171.

Kozera M., Parzonka M., 2010. Zasób kapitał intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego i jego zmiany. Rocz. Nauk. SERiA 7, 5, 90-96.

Mroziewski M., 2008. Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Difin, Warszawa.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale
zakładowym w 2008 roku. 2010. Warszawa. http://nadzor.msp.gov.pl/portal/nad/178/Raporty_i_analizy.html [dostęp: 14.04.2011].

Ujwary-Gil A., 2009. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.

Wasilewski M., 2005. Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Rocz. Nauk. SERiA 7, 1, 269-277.

Published : 2011-12-31


Kozera, M., & Parzonka, M. (2011). Support of Development Decisions by Off-balance Sheet Resources of Agricultural Enterprises. Journal of Agribusiness and Rural Development, 21(3), 35-45. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/732

Magdalena Kozera  kozera@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Mikołaj Parzonka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>