Budget of the Topólka Commune and the use of EU Funds - Case StudyAbstract

The aim of article is to show and evaluate how funding from the European Union has helped to develop the Topólka commune and improve living conditions of its citizens. To achieve this Topólka budget performance reports have been analysed and dynamics of the changes has been recorded. It appears that in 2007-2010 the province obtained most of its income from external sources in the form of different grants and subventions. The average for the obtained grants in 2007-2009 was 32.3-33.1%, while in 2010 it fell to 26.1%. Money from the budget is spent on own and commissioned projects. The research shows that, in the studied period, the majority of funds was allocated to education and parenting (31% of total spending). The research also proves that investment requirements of the commune exceed its annual budget. Without help from the EU, Topólka's development would slow down considerably. 

Keywords

District budget; Subsidies; EU funds union; District development strategy

Borodo A., 1997. Samorząd terytorialny system prawno-finansowy. Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.

Heffner K., 2008. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. PWN, Warszawa, 17-21.

Karlikowska M., 2004. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego. W: ABC samorządu terytorialnego. Red. A. Korzeniowska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, 25-36.

Koperkiewicz-Mordel K., 2004. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W: ABC samorządu terytorialnego. Red. A. Korzeniowska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, 13-15.

Sobczyk M., 2006. Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.

Statystyczne Vademecum Samorządowca. 2011. US, Bydgoszcz. http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-pomorskie/portrety_gmin/radziejowski/gmina_topolka.pdf [dostęp: grudzień 2012].

Swaniewicz P., 2011. Czy potrzebne są nowe regulacje zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce? Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, http://www.bgk.pl/storage/2117/P%20Swianiewicz_Czy%20potrzebne%20s%C4%85%20nowe%20regulacje%20zad%C5%82u%C5%BCenia%20jednostek%20samorz%C4%85du%20terytorialnego%20w%20Polsce.pdf [dostęp: grudzień 2012].

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 2010. Dz.U. Nr 28, poz. 142.

Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 2010. Dz.U. Nr 80, poz. 526.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2009. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 (tekst jednolity).

Wysocka E., Koziński J., 2000. Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Wyd. Difin, Warszawa.

Zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r., http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2009/38/837/Akt.pdf, za 2009 r. http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2010/73/819/Akt.pdf, za 2010 r. http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2011/113/948/Akt.pdf [dostęp: grudzień 2012].

Published : 2013-12-31


Michalcewicz-Kaniowska, M., & Zajdel, M. (2013). Budget of the Topólka Commune and the use of EU Funds - Case Study. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 169-179. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/629

Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska  malgosia@utp.edu.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy  Poland
Małgorzata Zajdel 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.