Changes of Levels of Rent and Risk in the Activity of Rural Farms in PolandAbstract

Lease of agricultural land is a form of the land use. It enables to create or increase a farm, without having to pay capital-expenditure related to the purchase of land. In exchange for the land lease, the tenant agrees to pay a rent, which is a constant burden on its budget and can affect the economic situation of the farm. Changes in the value of rent result in, to a large extent, deficit of land in some areas of Poland, increase of prices and demand for agricultural land. The aim of the study was to analyse the determinants and dynamics of changes in the rates of agricultural rents. The source material for the study were data on the agricultural land market in Poland in 2000-2011 published by the IERiGŻ and GUS.

Keywords

Arable land; Land lease; Rent; Arable farm

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista.

Jarka S., 2010. Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW - Ekon. Org. Gosp. Żywn. 84, 47-53.

Jerzak M.A., 2006. Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej. W: Ekonomiczna uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie. Red. M.A. Jerzak, A. Czyżewski. Wyd. AR, Poznań, 101-118.

Preś J., 2007. Zarządzanie ryzykiem pogodowym. CeDeWu, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. 2011. GUS, Warszawa.

Rynek ziemi rolniczej: stan i perspektywy. 2004-2011. Analizy Rynkowe. IERiGŻ, ANR, MRWiR, Warszawa.

Tańska-Hus B., 2009. Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków. Wyd. UWP, Wrocław.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. 1964. Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.

Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tekst jedn. 2007. Dz. U. Nr 231, poz. 1700, ze zm.

Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.

Wawrzyniak B.M., 2004. Kierunki ewolucji struktury agrarnej w Polsce w świetle Spisów Rolnych z 1996 i 2002 roku. Acta Oecon. 3(1), 125-132.

Published : 2013-12-31


Kurdyś-Kujawska, A., & Oleńczuk-Paszel, A. (2013). Changes of Levels of Rent and Risk in the Activity of Rural Farms in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 151-159. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/627

Agnieszka Kurdyś-Kujawska  agnieszka.kurdys-kujawska@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska  Poland
Anna Oleńczuk-Paszel 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.