Changes in the Level and Structure of Household Expenditures Reflect Social Changes in the Rural AreasAbstract

Development of rural infrastructure mean for rural residents new opportunities to meet the needs. The use of these options resulted in a change of the level and structure of their expenditure. The more widely benefited from infrastructure facilities and private transport. More attention was paid to the comfort of life. More and more homes were modernized and-equipped with a water supply and heating. Increased participation in culture, leisure and recreation.

Keywords

Household expenditures; Rural infrastructure; Social change

Bański J., 2007. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich - diagnoza, rekomendacje dla KPZK i dyskusja. Maszynopis. Zespół Badań Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa [www.globus.igipz.pan.pl, dostęp: 9.01.2013].

Budżety gospodarstw domowych w 2006. 2007. GUS, Warszawa.

Budżety gospodarstw domowych w 2011. 2012. GUS, Warszawa.

Charakterystyka Obszarów Wiejskich w 2008 roku. 2010. GUS, Olsztyn.

Chmielewska B., 2011. Rozwój regionu pod kątem zatrudnienia pozarolniczego na wsi i możliwości zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie (w tym także NTS3). W: Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej. Ekspertyza opracowana na zamówienie Ministra Rozwoju Regionalnego. Maszynopis. Warszawa, 13-48.

Czyżewski A., 2010. W opinii ekonomisty. W: Raport o stanie wsi: Polska Wieś 2010. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 163, 165.

Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. 2011. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 roku. 2012. W: Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. Maszynopis. GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.

Fedyszak-Radziejowska B., 2006. Rolnicy i mieszkańcy wsi jako interesariusze polityki rolnej. W: Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. Red. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka. IRWiR PAN, Warszawa.

http://www.stat.gov.pl/gus/definicje [dostęp: 8.01.2013].

Michna W., 1989: Wiejskie gospodarstwo domowe. LSW, Warszawa.

Rocznik Statystyczny 2011. 2011. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw 2007. 2007. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw 2012. 2012. GUS, Warszawa.

Różańska B., Sobczyk M., 2012. Infrastruktura komunalna w 2011 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. GUS, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Chmielewska, B. (2013). Changes in the Level and Structure of Household Expenditures Reflect Social Changes in the Rural Areas. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 19-31. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/612

Barbara Chmielewska  chmielewska@ierigz.waw.pl
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.