Agritourism as an Economic Activity - Dilemmas and RecommendationsAbstract

Agritourism as an economic, social, and cultural phenomenon is a part of triggering regional development. It should consider whether regulations concerning the functioning of the agritourism as a business are properly formulated and correspond to the needs of both tourists and the owners of tourism farm. The purpose of this article is an attempt to assess the legislative business on the farm tourism and an indication of the proposals and recommendations of a farm as a business. The article uses the available professional literature, as well as normative and legal acts of the civil code. The article has a theoretical review nature.

Keywords

Agrotourism; Legal regulations; Business activity

Adamowicz M., 2005. Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmiany we WPR. Zag. Ekon. Roln. 2, 22-27.

Budzinowski R., 2003. Prawne pojęcie działalności rolniczej. "Prawo i Administracja", Piła.

Drzewiecki M., 2001. Podstawy agroturystyki. OWOPO, Bydgoszcz.

Kapała A., 2010. Regulacja prawna agroturystyki - uwagi de lege ferenda. Przegl. Prawa Roln. 2 (7): 101-120.

Kłodziński M., 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. SGGW, Warszawa.

Kłodziński M., Rosner A., 2000. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. IRWiR PAN, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego PROW na lata 2007-2013. 2007. Dz. U. Nr 200, poz. 427; zmiana: Dz. U. Nr 85, poz. 519 z dnia 6 maja 2008 roku.

Sikora J., 2012. Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. C.H. Beck, Warszawa.

Sznajder M., Przezbórska L., 2006. Agroturystyka. PWE, Warszawa.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 1982. Dz. U. Nr 35, poz. 230, ze zm.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity. 2010. Dz. U. Nr 51, poz. 307, ze zm.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2004. Dz. U. Nr 173, poz. 1807.

Wilkin J., 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Berlik, A. (2013). Agritourism as an Economic Activity - Dilemmas and Recommendations. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 13-18. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/611

Agnieszka Berlik  agnieszka.brelik@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.