Analysis of Activity in Swine Producers Group Based on Agricultural Producers Association in Biała DistrictAbstract

The process of pigs producer groups formation in Poland is quite dynamic. Currently on the pork market 181 groups operate, which includes about 4000 swine producers. The aim of this study was to characterize the activities of the Agricultural Producers Association in Biała District. The research tool was a personal questionnaire and the research sample consisted of 30 farmers. It has been shown that after joining the producers group, the investigated households reported an increase in sales volume and improved the flock production parameters. Majority of the respondents were not satisfied with the cooperation with meat processing companies.

Keywords

Producer organisations; Agricultural organizations; Animal husbandry; Pork meat

Banaszak I., 2005. Agricultural Producer Groups in Poland - Empirical Survey Results. Humboldt University of Berlin, Berlin.

Boguta W., Gumkowski Z., Martynowski M., Norbert G., Olejnik M., Piechowski A., Starczewski J., Tchórzewski H., Wasielewska S., Ziejewska K., 2008. Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013. KRS, Warszawa.

Borecka A., 2006. Efektywność ekonomiczna i rynkowa gospodarstw trzodowych funkcjonujących w grupie producenckiej. Zesz. Nauk. AR Wroc. Roln. 540, 77-81.

Bruynis C., Goldsmith P.D., Hahn D.E., Taylor W.J., 2001. Critical Success Factors for Emerging Agricultural Marketing Cooperatives. J. Coop. 16, 14-24.

Catelo M., Costales A., 2008. Contract Farming and Other Market Institutions as Mechanisms for Integrating Smallholder Livestock Producers in the Growth and Development of the Livestock Sector in Developing Countries. FAO.

Gołaszewska B., 2004. Szanse i bariery funkcjonowania grup producenckich w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 6(1), 55-61.

Knoblauch L., Kisiel R., 2003. Korzyści zakładów mięsnych wynikające ze współpracy z grupami producenckimi. Rocz. Nauk. SERiA 5 (2), 94-97.

Knoblauch L., Kisiel R., 2004. Procesy integracyjne w sektorze mięsa wieprzowego na przykładzie grup producenckich z terenu Polski północno-wschodniej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Lemanowicz M., 2004. Czynniki sukcesu rolników działających w grupach producentów rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 6 (1), 127-132.

Lipińska I., 2008. Finansowe wsparcie funkcjonowania grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 3 (9), 1-11.

Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M., 2011. Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 2(20), 103-113.

Miesięczna analiza sytuacji rynkowej na podstawowych rynkach rolnych. 2013. ZSRIR, MRiRW, Warszawa.

Nasalski Z., 2008. Structural Gap in the Links Among Agribusiness Enterprises. Olszt. Econ. J. 3 (1), 103-113.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości młodych rolników w Europie (opinia z inicjatywy własnej). 2011. EKES. Dz. Urz. UE 2011/C 376/19.

Ortmann G.F., King R.P., 2007. Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems. Agrekon. 46 (1), 40-68.

Pogłowie trzody chlewnej wg stanu z końca listopada 2012 roku. 2013. GUS, Warszawa.

Powszechny Spis Rolny - Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej 2011. GUS, Warszawa.

Promocja tworzenia grup producentów rolnych. 2011. MRiRW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. 2003. Dz. U. Nr 167, poz. 1629, z późn. zm.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 2005. Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005.

Schulze B., Schlecht S., 2009. Changing relationship in the meat industry - one the future on livestock marketing cooperatives in Germany. VII International PENSA Conference. Sao Paulo, Brazil, 1-17.

Strzelecki P., 2010. Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035. Zesz. Nauk. SGH 6, 1-51.

Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R., 2004. Stan integracji poziomej u progu wstąpienia do Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 6 (3), 216-220.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. 2000. Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.

Zarafshani K., Rostamitabar F., Hosseininia G., Akbari M., Azadi H., 2010. Are Agricultural Production Cooperatives Successful? A Case Study in Western Iran. American-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci. 8(4), 482-486.

Published : 2013-12-31


Knecht, D., & Środoń, S. (2013). Analysis of Activity in Swine Producers Group Based on Agricultural Producers Association in Biała District. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 107-117. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/597

Damian Knecht  damian.knecht@up.wroc.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland
Sebastian Środoń 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.