Gaining UE Founds by Polish Farmers From the Operation 132 PROW 2007-2013Abstract

The purpose of the article was to analyse the activities of Polish farmers in program 132 Participation of farmers in food quality systems in 2009 to 2011. At European level, food quality schemes include Traditional Speciality Guaranteed, Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Organic production. On the national level, the accepted system are as follows: Integrated production, Quality - Tradition, Quality Meat Program, Pork Quality System and Quality Assurances for Food Products. In Poland 31 795 applications were submitted by farmers under the schemes included in the 132nd in 2009-2011. There were differences in terms of farmers' activity by the regions. The subsidies provided to the farmers had different forms, but the amount of subsidy depended on the system in which they participated. Majority of farmers applied for Integrated Manufacturing and Organic production. There was no interest in Traditional Speciality Guaranteed and Quality-Tradition. 

Keywords

Arable farm; Quality systems; Food quality; EU funds

Borowska A., 2009. Globalne trendy konsumpcji a żywność tradycyjna i regionalna. W: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków. Red. R. Żelazny. Wyd. AE, Katowice, 85-96.

Charakterystyka poszczególnych oznaczeń we wspólnotowych systemach jakości żywności. Materiały szkoleniowe. 2009. MRiRW, Warszawa.

Grębowiec M., 2010. Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 10, 2.
Jakość, która się opłaca. 2012. www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jakosc-ktora-sie-oplacapieniadze-dla-rolnikow-produkujacych-zywnoscwysokiej-jakosci.html [dostęp: 22.03.2012].

Łuczka-Bakuła W., 2003. Cechy sensoryczne a jakość żywności. Pr. Nauk. AE Wroc. 1, 983, 531.

O systemach jakości żywności. 2011. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinie, Kraków.

PROW 2007-2013, 2007. Materiały informacyjno-promocyjne, Warszawa.

Regulamin używania znaku jakościowego. 2008. Jakość-Tradycja. Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW na lata 2007-2013. 2008. Dz. U. Nr 20, poz. 119.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności. 2012. Dz. U. Nr 0, poz. 902.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. 2006. Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. 2006. Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. 2007. Dz. Urz. UE L 189/1 z 20.07.2007.

Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnicwa na lata 2007-2013. 2005. MRiRW, Warszawa.

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Materiały szkoleniowe. Oś pierwsza. 2009. Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań.

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. 2012. www.arimr.gov.pl/pomocunijna/prow-2007-2013/uczestnictwo-rolnikow-w-systemach-jakosci-zywnosci.html [dostęp: 22.03.2012].

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 2004. Dz. U. Nr 11, poz. 94, art. 5.

Wilk I., 2010. Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 609. Problemy zarządzania, finansów i marketingu 16, 59-68.

Published : 2013-12-31


Goryńska-Goldmann, E., & Wojcieszak, M. (2013). Gaining UE Founds by Polish Farmers From the Operation 132 PROW 2007-2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 73-84. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/594

Elżbieta Goryńska-Goldmann  gorynska-goldmann@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Monika Wojcieszak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.