Traditional and Regional Products form the Perspective of Szczecin University StudentsAbstract

The study covers the issues of traditional and regional foods which are attracting more and more interest. The knowledge of university students and their attitude towards these foods were checked on the basis of a survey research. It was concluded that the students need more comprehensive education in the area of the culinary heritage and that an increase in traditional and regional foods promotion may contribute to the growing awareness of their consumption.

Keywords

Consumer; Food; Regional product

Bąk-Filipek E., 2007. Instrumenty promocji produktów regionalnych. Pr. Nauk. Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW 41: 401-413.

Borowska A., 2007. Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań. Grant Fundacji "Fundusz Współpracy". http://www.potrawyregionalne.pl/media/File/zalaczniki/prodtrad_badania.pdf [dostęp: 20.03.2013].

Borowska A., 2008. Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zesz. Nauk. SGGW. Ekon. Org. Gospod. Żywn. 72, 145-159.
Gołębiewski J., 2007. Promocja i identyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych w warunkach rozwoju marek globalnych. Pr. Nauk. Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW 41: 293-300.

Grębowiec M., 2010. Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 10 (25), 22-30.

Grzybek M., 2009. Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. J. Agribus. Rural Dev. 1 (11), 103-110.

Grzybek M., Kawa M., 2012. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. J. Agribus. Rural Dev. 4 (26), 5-15.

Hague P., 2006. Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników. Wyd. HELION, Gliwice.

http://www.produktyregionalne.pl/info.html [dostęp: 20.03.2013].

http://www.pomocstatystyczna.pl/kalkulator_proba.php [dostęp: 20.03.2013].

http://www.szczecin.pl/raport04/html/11_6.htm [dostęp: 20.03.2013].

Kędzior Z., Karcz K., 2007. Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa.

Kańczukowska A., Socha D., 2003. Promowanie potraw narodowych poprzez Internet szansą zachowania unikatowości w zjednoczonej Europie. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1212/original/Socha-Kanczukowska-Poznan.pdf?1315300874 [dostęp: 20.03.2013].

Kuźniar W., 2010. Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego). Acta Sci. Pol. Oecon. 9 (4), 245-254.

O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. 2005. Red. M. Gąsiorowski. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Pomianowski F.J., 2009. Badania konsumenckie żywności regionalnej. W: Mater. na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Promocyjną "Żywność regionalna i tradycyjna - aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 223-225.

Rachocka J., 2005. Tendencje konsumenckie w Polsce w ujęciu regionalnym - analiza empiryczna. W: Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Surdel M., Sobczyk A., Kogut B., 2009. Produkty tradycyjne i regionalne w opinii podkarpackich konsumentów. Zesz. Nauk. Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie 11, 235-258.

Tyran E., 2006. Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja w turystyce wiejskiej. SERiA 8, 4, 346-350.

Zaborowska A., Skierkowski K., 2011. Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej. Przem. Spoż. 65, 45-47.

Zarys kampanii informacyjnej oraz informacje dodatkowe. Kampania informacyjna dotycząca Wspólnotowego Systemu Oznaczeń Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. 2004. Agencja Rynku Rolnego. www.arr.gov.pl/data/00153/zarys_kampanii.doc [dostęp: 20.03.2013].

Zarys kampanii informacyjnej oraz informacje dodatkowe. Kampania informacyjna dotycząca Wspólnotowego Systemu Oznaczeń Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. 2007. Agencja Rynku Rolnego. www.marketing-news.pl/attach/121_zarys_kampanii_informacyjnej_opo_2_v4.pdf [dostęp: 20.03.2013].

Żakowska-Biemans S., 2012. Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (82), 5-18.

Published : 2013-12-31


Chudy, S., & Gierałtowska, U. (2013). Traditional and Regional Products form the Perspective of Szczecin University Students. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 45-52. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/591

Sylwia Chudy  sylwia.maria.chudy@gmail.com
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Urszula Gierałtowska 
Uniwersytet Szczeciński  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.