Changes in the CAP 2014-2020 vs. Modernisation of the Polish Agriculture and Rural AreasAbstract

In recent years transformation in the Polish agriculture and rural areas has been strongly associated with the CAP. Despite intensive changes, the modernisation still requires huge investments. This paper presents a preliminary assessment of the EC's proposals for CAP in the period 2014-2020. Based on the comparison with the current CAP the key changes proposed are presented. They are then assessed in the perspective of the modernisation and developmental needs of the Polish agriculture and rural areas. The preliminary assessment of the EC's proposals shows that they are not optimal for Poland. Although the changes in the CAP are not revolutionary, they can lead to significant shift of the support among different groups of beneficiaries creating losers and winners. The already gained experience with the implementation of the CAP in Poland, shows that the support must precisely fit to the individual needs of specific groups of beneficiaries if it is to be effective and efficient.

Keywords

Common Agricultural Policy (CAP); Modernization of agriculture; Rural areas; Rural development

Dembek W., 2012. Wpływ przekształceń wspólnej polityki rolnej na środowisko. W: Mater. seminarium pt. "Ekologizacja, zazielenienie, ochrona środowiska w reformie WPR 2014-2020. Kontrowersje wynikające z nowej formuły WPR - środowisko czy rolnictwo?". Warszawa, 21.03.2012, Centralna Biblioteka Rolnicza.

Dzun W., 2011. Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcja polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 125-154.

Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., Koza P., Wilkoś S., 2010. Obszary problemowe rolnictwa (OPR) i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w Polsce. Różnice kryteriów i zasięgów przestrzennych. Studia i Raporty IUNG - PIB 21, 9-20.

Kulawik J., Wieliczko B., 2011. Co nam szykuje KE na lata 2014-2020? Propozycja reformy WPR. Maszynopis. IERiGŻ - PIB, Warszawa.

Mahé L-P, 2012. Le projet d'une PAC pour l'après 2013 annonce-t-il une «grande» réforme? Policy Paper 53. Notre Europe. www.notre.europe.eu/fr.

Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, Warszawa, Olsztyn.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, COM(2011)625. 2011 a. Komisja Europejska. Wniosek. Bruksela.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków"), COM(2011) 626. 2011 b. Komisja Europejska. Wniosek. Bruksela.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), COM(2011)627. 2011 c. Komisja Europejska. Wniosek. Bruksela.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 2005. Dz. Urz. UE L 277.

Zagórski M., 2012. Zmiany we wspólnej polityce rolnej oraz wnioski z nich płynące. W: Mater. seminarium pt. "Pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej - propozycje modyfikacji oraz możliwe skutki dla polskiego rolnictwa". Warszawa, 22.02.2012, FAPA, CBR.

Zawalińska K., 2011. Wpływ WPR na rozwój gospodarczy regionów Polski. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcja polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 15-38.

Published : 2012-12-31


Wieliczko, B. (2012). Changes in the CAP 2014-2020 vs. Modernisation of the Polish Agriculture and Rural Areas. Journal of Agribusiness and Rural Development, 25(3), 291-298. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/568

Barbara Wieliczko 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.