Convergence Process in Farms Income in Poland after 2006Abstract

The authors identify and assess the processes of convergence of farm income in Poland after 2006. For this purpose, the values of σ-convergence of agricultural income per 1 household FADN of individual macro-region in Poland in 2006-2011 were estimated detailing the types of production. The conducted analyses do not allow the assessment of the convergence process in the case of farms specialized in field crops, horticultural production, livestock fed on grazing system and granivorous livestock. On the other hand, in the case of farms specialized in permanent crops, dairy farms, multidirectional farms interregional divergence of agricultural income can be identified. 

Keywords

Arable farm; Farm household income; Convergence

Baer-Nawrocka A., Markiewicz N., 2012. Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 13-23.

Barro R.J., Sala-Martin X., 1992. Convergence.J. Polit. Econ. 100, 223-251.

Baumol W.J., 1986. Productivity groeth, convergence, and welfare: what the long-run data show. Am. Econ. Rev. 76, 1075-1085.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2007. Makroekonomia. PWE, Warszawa.

Blaug M., 2000. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd.Nauk. PWN, Warszawa.

Brelik A., Grzelak A., 2011. The evaluation of the trends of polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the UE. J. Agribus. Rural Dev. 2(20), 5-11.

Czyżewski A., Kułyk P., 2009. Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego?Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 8, 41-51.

Czyżewski A., Kułyk P., 2010. Konwergencja w polityce wsparcia sektora rolnego. Mit czy rzeczywistość. W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 196-208.

Gajewski P., Tokarski T., 2004. Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej? Studia Ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk nr 1-2 (XL-XLI), 46.

Grzelak A., Brelik A., 2011. Procesy konwergencji czy dywergencji w zakresie dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w regionach FADN. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 166, 201-211.

Jabłoński Ł., 2002. Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. C.H. Beck, Warszawa.

Klepacki B., 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

Majchrzak A., 2014. Proces unifikacji struktur agrarnych w Unii Europejskiej po 2003 roku. Artykuł nadesłany na IX Kongres Ekonomistów Polskich w Warszawie (w druku).

Malaga K., 2004. Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Malaga K., Kliber P., 2007. Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Nasiłowski M., 2007. System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Text, Warszawa.

Raport o stanie środowiska w 2010 r. wydanie elektroniczne http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/stan_srodowiska_2010/r4.pdf, 82 [dostęp: 15.09.2013].

Smędzik-Ambroży K., 2014. Konwergencja czy dywergencja rolnictwa w Polsce w latach 2004-2011. Artykuł nadesłany na IX Kongres Ekonomistów Polskich w Warszawie (w druku).

Tokarski T., Gajewski P., 2004. Real convergence in Poland: A regional approach. W: Modeling economies in transition. Red. W. Welfe, P. Wdowiński. Proceedings of the Twenty Eight Conference of the International Association AMFET, Warszawa.

Woźniak M., 2004. Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2006-2011. Region FADN 785 Pomorze i Mazury. IERiGŻ, Warszawa 2008-2013, 25, 44.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2006-2011. Region FADN 790 Wielkopolska i Śląsk. IERiGŻ, Warszawa 2008-2013, 7, 25, 44.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2006-2011. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. IERiGŻ, Warszawa 2008-2013, 25, 44.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2006-2011. Region FADN 800 Małopolska i Pogórze. IERiGŻ, Warszawa 2008-2013, 25, 44.

Zegar J.S., 2003. Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do UE. Zagad. Ekon. Roln. 3, 68.

Zegar J.S., Goraj L., Floriańczyk Z., 2008. Dochody rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 roku. Red. A. Kowalski. IERiGŻ, Warszawa, 67-73.

Published : 2014-12-31


Majchrzak, A., & Smędzik-Ambroży, K. (2014). Convergence Process in Farms Income in Poland after 2006. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 89-98. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/479

Adam Majchrzak  adam.majchrzak@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland
Katarzyna Smędzik-Ambroży 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.