Perspectives of Organic Agriculture Development in the Light Of Empirical Study Surveyed Among Conventional FarmsAbstract

The aim of the paper is to evaluate the perspectives of development of organic food supply in Poland. The work contains the results of the nationwide survey which was carried out among conventional farms' owners. It was evaluated that - according to farmers' declaration - organic farms number can be equal to 6.8-24.2% of all Polish farms. The main incentives influencing conversion into organic farming methods are health and environment care, satisfaction from work and agri-environmental subsidies. The main identified barriers are limited sales possibilities, low profitability of production, high labour intensity, high production cost, and low yield. In a long run the development of organic market could be stimulated by the increase of demand. In the middle time period, there is a need for the increase of subsidies rates which should be combined with the improvement of certification and control system. 

Keywords

Ecological agriculture; Ecological product; Rural development; Agricultural markets

Bański J., 2006. Geografia polskiej wsi. PWE, Warszawa.

European Council, 2013. Conclusions (Multiannual Financial Framework). European Council EUCO 37/13, Brussels.
Liczba producentów ekologicznych, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. w Polsce w podziale na województwa i w podziale na kategorie prowadzonej działalności. 2013. IJHARS, Warszawa.

Kociszewski K., 2013. Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Łuczka-Bakuła W., 2007. Rynek żywności ekologicznej. PWE, Warszawa.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011. MRiRW, Warszawa.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), 24 stycznia 2014 r. 2014. MRiRW, Warszawa.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011. IJHARS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. 2012. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. 2013. GUS, Warszawa.

Runowski H., 2012. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15). Red. J.S. Zegar. IERiGŻ, Warszawa, 38-78..

Stalenga J., Tyburski J., 2012. Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-2013, prezentacja podczas konferencji "Programy rolnośrodowiskowe - z korzyścią dla człowieka i środowiska", organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny we współpracy z MRiRW, Kluczbork.

Published : 2014-12-31


Kociszewski, K. (2014). Perspectives of Organic Agriculture Development in the Light Of Empirical Study Surveyed Among Conventional Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 59-68. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/476

Karol Kociszewski  karol.kociszewski@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.