Rural Development Programmes 2007-2013 as a Tool of Place-Based Policy


Abstract

The Regulation (EC) No 1698/200 obliged the EU countries to determine the geographical area and define rural areas covered by each RDP 2007-2013. In the context of the concept of place-based policies that requirement is equivalent to setting target areas and could give RDPs place-based character. The study was carried out on the basis of qualitative data from secondary sources, i.e. 43 RDP implemented in 27 member states. Findings show that all the analysed RDPs covered all the country or region for which they were developed, and rural areas were defined mainly as a whole, usually through criteria that reflect their basic demographic characteristics. Only two countries applied a selective method reflecting internal differentiation of rural areas and consequently their diff erent needs and development objectives. Only these methods and RDPs can be regarded as a real tool of place-based policy, others only meet the formal criteria.

Keywords

Rural Development Programme; Rural areas

Barca, F. (2009). An agenda for a reformed Cohesion Policy: a place-based approach to meeting EU challenges and expectation. EERI Research Paper Series No 06/2008.

Castellano, G. (2012). Rural Development Programmes 2014-2020: Architecture. Workshop on strategic programming and monitoring and evaluation. Consistency of Rural Development.

EC (European Comission) (2007). Opinion of the Committee on Rural Development of 24/25 July 2007 on a draft Commission Decision on the programming documents for the rural development of Brandenburg-Berlin. Germany pursuant to Council Regulation (EC) N° 1698/2005.

EC (2010). The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Komunikat COM(2010)672 final.

EC (2011). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). European Commission, Brussels, 19.10.2011, COM(2011) 627 final/2.

EC (2012a). A short guide to the European Commission's proposals for EU rural development after 2013.

EC (2012b). Guidelines for the Ex Ante Evaluation of 2014-2020 RDPs. Getting the most from your RDP. Draft of August.

EC (2014). Integrated Territorial Investment. Dokument elektroniczny DOI: 10.2776/5634.

ENRD (2011a). Rural Typologies and their use in RDPs 2007-2013, case study Finland.

ENRD (2011b). Rural Typologies in RDPs 2007-2013, case study Sardinia.

ENRD (2012). Definiowanie pojęcia obszarów wiejskich Tematyczna Grupa Robocza nr 1: Ukierunkowanie programów rozwoju obszarów wiejskich na specyfikę i potrzeby terytorialne.

ENRD (2013). Czynniki sukcesu nowych programów rozwoju obszarów wiejskich. Urząd Publikacji WE DOI:10. 2762/53386.

Grosse, T. G., Hardt, Ł. (2010). Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. "Pro Oeconomia" Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych.

KE (Komisja Europejska) (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat ogłoszony 03.03.2010 r.

KE (2011). Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Polityka spójności na lata 2014-2020.

Mantino, F. (2013). What is going to change in EU rural development policies after 2013? Main implications in different national contexts. Italian Association of Agricultural and Applied Economics, Congress Papers 2013, Parma, Italy, June 6-7, 2013.

MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). (2010). Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa". Warszawa.

MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) (2012). Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Uwarunkowania strategiczne. Projekt z dnia 16 listopada 2012 r., Warszawa.

MRR (2013). Zintegrowane podejście ukierunkowane terytorialnie. Warszawa.

OECD (2005). Place-Based Policies For Rural Development Provinces of Arezzo and Grosseto, Tuscany, Italy. Public Governance and Territorial Development Directorate.

Rakowska, J. (2013). Implikacje doboru kryteriów delimitacji obszarów wiejskich dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce po 2013 r. (t. XVI, s. 383-396). Szczecin: Europa Regionum, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UE L277/1 z dnia 21.10.2005.

DEFRA, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Great Britain. The Rural Development Programme for England 2007-2013.

Department of Agriculture, Food and the Marine. Rural Development Programme Ireland 2007-2013.

Gouvernement Wallon (2010). Programme wallon de Développement Rural 2007-2013.

Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Foret (2012). Programme de développement rural hexagonal 2007-2013, Version 7 validée par la Commission. France

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs (2007). Programme de développement rural du G.-D. de Luxembourg (2007-2013). Wersja z października 2007 r. Pobrano z: http.//www.ma.public.lu/functions/contact/index.php

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). Plan Estrategico Nacional de Desarollo Rural 2007-2013. Version 2(12/11/09).

Ministerstvo zemědělství (2010). Program Rozvoje Venkova České Republiky Na Období 2007-2013. Praha Prosinec.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (2010). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa.

Ministry of Agriculture and Food Bulgaria (2011). Republic of Bulgaria Rural Development Programme (2007- 2013), after the fifth amendment.

Ministry of Agriculture and Forestry (2012). Rural Development Programme for Mainland Finland 2007-2013 (updated version). Pobrano 5 grudnia 2012 z: www. maaseutu.fi/en/index/rural_development_programmes/aims_and_tools/key_elements_of_the_programme.html.

Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (2007). Rural Development Programme of the Slovak Republic 2000-2013.

Ministry of Agriculture and Rural Development Romania (2009). National Rural Development Programme 2007-2013.

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania (2007). Rural Development Programme for Lithuania 2007-2013.

Ministry of Agriculture (2008). Estonian Rural Development Plan 2007-2013. Estonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Food (2007). Rural Development Programme of the Republic of Slovenia 2007-2013.

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (2011). The Danish Rural Development Programme 2007-2013. Denmark.

Netherlands Rural Development Strategy 2007-2013 (2006). Regiebureau, Netherlands.

Programa de Desenvolvimiento Rural. Continente 2007- 2013. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Governo de Portugal. Pobrano z: http.//www. proder.pt/conteudo.aspx?menuid=366&eid=298

Região Autónoma Dos Açores, Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 2007. PRORURAL Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma Dos Açores 2007-2013. Pobrano z http.//www.gpp.pt/drural/ pdr/PDR_Acores/Prorural.pdf.

Rural Development Programme 2007-2013 for Cyprus.

Rural Development Programme for Latvia 2006-2013. Ministry of Agriculture. Pobrano 30 maja 2013 r. z: http.//www.zm.gov.lv/doc_upl/RDP_final(2).pdf.

MRRA (2010). Rural Development Programme for Malta 2007-2013. Malta: Ministry for Resources and Rural Affairs, Rural Development Department. Pobrano z: https.// secure2.gov.mt/MRRA-MA/downloads-links?l=1.

Scottish Government Urban Rural Classifi cation 2011- 2012 (2012). Scottish Government, Office of the Chief Statistician.

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (2012). PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira 2007-2013.

Swedish Ministry of Agriculture 2008. Rural Development Programme for Sweden - the period 2007-2013. Pobrano z: http.//www.government.se/sb/d/10158/a/82727.

Welsh Assembly Government (2010). Rural Development Plan for Wales 2007-2013. Pobrano 3 stycznia 2015 ze strony Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-de-programacion-2007-2013/programas-de-desarrollo-rural/
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2007-2013.

PDR de Aragón 2007-2013.

PDR de Asturias 2007-2013.

PDR de Baleares 2007-2013.

DR de Canarias 2007-2013.

PDR de Cantabria 2007-2013.

PDR de Castilla y Leon 2007-2013.

PDR de Castilla-La Mancha 2007-2013.

PDR de Catalunya, 2007-2013.

PDR de Comunidad de Madrid 2007-2013.

PDR de Comunidad Valenciana 2007-2013.

PDR de Extremadura 2007-2013.

PDR de Galicia 2007-2013.

PDR de la Comunidad Foral et Navarra 2007-2013.

PDR de La Rioja 2007-2013.

PDR de Murcia 2007-2013.

PDR del País Vasco 2007-2013.

Published : 2015-12-31


Rakowska, J. (2015). Rural Development Programmes 2007-2013 as a Tool of Place-Based Policy. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 821-828. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.86

Joanna Rakowska  joanna_rakowska@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.