Entrepreneurship Level Diversity Depending on Location to the Towns in Rural Areas of the Zachodniopomorskie Voivodeship


Abstract

The aim of this article was to discuss the dependence between entrepreneurship level and location to the towns in rural areas of the Zachodniopomorskie voivodeship. Entrepreneurship level and location to the towns were determined using the synthetic index. Based on the results of the analyses it can be concluded that proximity to towns infl uences positively the entrepreneurship level in rural areas of the Zachodniopomorskie voivodeship. 

Keywords

Rural areas; Enterpreneurship

GUS (b.d.). Bank Danych Lokalnych. Pobrano w dniach od 20 lutego do 20 marca 2015 z: http://stat.gov.pl/bdl/app/ strona.html?p_name=indeks.

Bański, J. (2004). Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. W: E. Pałka (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Stud. Obsz. Wiej., 4, 9-22.

Heffner, K. (2002). Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red. nauk.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych (s. 81-85). Warszawa: IRWiR PAN.

Kłodziński, M. (2005). Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej. W: A. Rosner (red. nauk.). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno - gospodarczych na obszarach wiejskich (s. 29-40). Warszawa: IRWiR PAN.

Kłodziński, M., Fedyszak-Radziejowska, B. (2002a). Cele i sposoby badania wiejskiej przedsiębiorczości. W: M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red. nauk.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej (s. 9-24). Warszawa: IRWiR PAN.

Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (2002b). Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju. W: M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red. nauk.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej (s. 25-40). Warszawa: IRWiR PAN.

Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red. nauk.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce (s. 15-29). Warszawa: Difin.

Mapy Google (b.d.). Pobrano w dniach od 20 lutego do 20 marca 2015 z: http/:google.maps.

Ossowska, L. (2012). Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce (s. 49). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.

Published : 2015-12-31


Ossowska, L. (2015). Entrepreneurship Level Diversity Depending on Location to the Towns in Rural Areas of the Zachodniopomorskie Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 811-820. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.85

Luiza Ossowska  luiza.ossowska@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.