Polish Agri-Food Foreign Trade and its Comparative Advantage in 2008-2013


Abstract

The purpose of the article was to show the directions, values, structure and assessment of comparative advantage of Polish foreign trade in agri-food products. Adopted time range covered the years 2008-2013. The analysis was based on the data from the statistical publications of the Institute of Agricultural and Food Economics and the Central Statistical Offi ce. The results indicate a constant increase in the value of foreign trade in agri-food products, as well as a stable positive balance of foreign trade of these products. In the commodity structure the largest share in the period 2008-2013 were plant products (an average of 55.37% of total exports and 65.08% of total imports). Analysing the changes in the value of Lafay indicator of diff erent types of agri-food products in 2008-2013 decrease can be observed in this ratio in the case of total animal products (-4.24) and a simultaneous increase of the comparative advantage in the export of plant products in total (4,00)

Keywords

Foreign trade; Agricultural and food processing; Comparative benefits

Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2014). Przemiany w rolnictwie. W: J. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 85-124). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.

Baylis, J., Smith, S., Owens, P. (2014). The globalization of world politics. An introduction to international relations. Sixth Ediotion (s. 11). United Kingdom: Oxford University Press.

Chechelski, P., Judzińska, A. (2011). Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Cheong, D., Jansen, M., Peters, R. (2013). Shared Harvests: Agriculture, Trade and Employment. International Labour Office and United Nations Conference on Trade Development. Geneva: UNCTAD.

Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji: doświadczenia GATT/WTO (s. 9, 18). Warszawa: PWE.

Czyżewski, B. (2009). Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania. J. Agribus. Rural Dev., 2(11) 2009, 1-11.

Gryczka, M. (2013). Zmiany struktury geografi cznej i towarowej polskiego handlu zagranicznego w kontekście strategii Rewerse Innovation. Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. Zarz., 33, 103-104.

IERiGŻ - PIB (2009-2014). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 2008-2014. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Kandogan, Y. (2005). Trade Creation and Diversion Eff ects of Europe's Regional Liberalization Agreements. William Davidson Inst. Work. Paper, 746, 1-32.

Kowalczyk, S. (2010). Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 150, 29-45.

Kułyk, P., Kur, J. (2010). Uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 150, 59-73.

Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages. In: M. G. Dagenais, P. A. Muet (eds.), International Trade Modeling. London: Chapman & Hill.

Lizińska, W. (2009). Integracja z Unią Europejską a handel artykułami rolno-żywnościowymi polskich przedsiębiorstw z krajami trzecimi. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. i Org. Gosp. Żywn., 75, 91-103.

Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2014). The United States as the Trade Partner of Poland in the Context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Olszt. Econ. J., 9(3), 201-213.

Pawlak, K., Kita, K. (2014). Skutki potencjalnej liberalizacji handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 111-122.

Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju (s. 145). Warszawa: PWE.

GUS (2009-2013). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego w latach 2008-2012. Warszawa: GUS.

Szajner, P. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Biul. Inf. ARR, 4, 2, 9, 12.

Szczepaniak, I. (2011). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Probl. Roln. Świat., 11 (XXVI), 2, 125-137.

Szczepaniak, I. (2012). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności: praca zbiorowa (s. 15-16). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Vicard, V. (2009). On trade creation and regional trade agreements: does depth matter? Rev. World Econ., 145, 167-187.

Wilkin, J. (2014). Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich. W: I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 11-23). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.

Yilmaz, B., Ergun, S. J. (2003). The foreign trade pattern and foreign trade specialization of candidates of the European Union. Ezoneplus Working Paper No. 19.

Zaghnini, A. (2003). Trade advantages and specialization dynamics in acceding countries. ECB, Working Paper No. 249.

Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Viner, J. (1950). The customs union issue. Carnegie Endowment for International Peace.

Molle, W. (2000). Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza.

Wysokińska, Z., Witkowska, J. (2002). Integracja europejska: rozwój rynków. Warszawa-Łódź: Wyd. Nauk. PWN.

Published : 2015-12-31


Marks-Bielewska, R., Lizińska, W., & Sierocka, I. (2015). Polish Agri-Food Foreign Trade and its Comparative Advantage in 2008-2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 757-767. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.80

Renata Marks-Bielewska  renatam@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Poland
Wiesława Lizińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Poland
Izabbela Sierocka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.