Functioning of the Supply Chain of Pork in Poland


Abstract

The supply chain is a network of suppliers and customers offering their products or services to the end consumers. The research aimed at recognizing the elements of the supply chain of pork in the area of supply, processing and distribution. The information was primarily sourced by the data storage statistics and chosen meat companies listed among the 2000 largest industries in Poland. The domestic supply chain of pork is characterized by a considerable fragmentation of production, processing and distribution. A signifi ant number of entities and the absence of capital tie-ups between the breeders and the meat industry does not foster durable integration. In order to maintain the profitability of production, the meat establishments diversify their activities. Entities with large production volume more often cooperate with commercial networks, whereas in case of the smaller ones, these are their own distribution networks that prevail. The leaders in the industry are characterized by a wide range of goods, large-scale production, specialization and a closer integration in the supply chain.

Keywords

Supply chain; Pork meat; Supply; Distribution

Barański, B. (2011). Zatrzymać spadek pogłowia trzody chlewnej. Trzoda Chlew., 9, 20-22.

Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług (ed. II). Warszawa: Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.

Dybowski, G., Kobuszyńska, M., Woźniak, J. (2006). Główne czynniki wpływające na relacje ekonomiczne i komunikację w europejskich łańcuchach żywnościowych. Warszawa: IERiGŻ. Retrieved July 4th 2012 from: http://www.foodcomm.ierigz.waw.pl/wwp2.htm.

Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wyd. AE.
GUS (2013). Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 r. Warszawa: GUS.

Kozera, M. (2007). Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE. In: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, seria: Problemy rolnictwa światowego (t. XVII, s. 240-246). Warszawa: Wyd. SGGW.

Lista 2000 polskich przedsiębiorstw (2009). Rzeczpospolita., 275 (24.11.2009).

Lista 2000 polskich przedsiębiorstw (2012), Rzeczpospolita., 249 (24.10.2012).

Lista 2000 polskich przedsiębiorstw (2012), Rzeczpospolita., 255 (31.10.2012).

Lista 500 największych polskich firm (2012). Polityka. Retrieved March 24th 2012 from: http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show. Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2014), 46.

Seremak-Bulge, J., Rembeza, J., Urban, R., Świetlik, K., Górksa-Warsewicz, H., Rycombel, D., Kobuszyńska, M., Talarek, M. (2007). Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen. Raport nr 73. Program Wieloletni 2005-2009, Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Stadtler, H., Kilger, C. (2008). Supply Chain Management and Advanced Planning, Fourth Edition. Berlin: Springer.

Szymańska, E., Hamulczuk, M., Dziwulski, M. (2012). Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020. Analiza dla MRiRW. Retrieved April 20th 2015 from: www.bip. minrol.gov.pl.

Szymańska, E. J. (2014). Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 361, 249-259.

Tomczak, F., (2004). Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Wyd. SGH.
Download

Published : 2015-12-31


Szymańska, E. (2015). Functioning of the Supply Chain of Pork in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 555-563. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.60

Elżbieta Jadwiga Szymańska  elzbieta_szymanska@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.