THE AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL AND RURAL AREAS OF THE POMORZE REGION


Abstract

Polish accession to the European Union resulted in the emergence of new instruments of supporting the development of sustainable agriculture and rural areas. The aim of this paper was to show the implementation of agri-environmental program in Pomerania region (Pomeranian and West Pomeranian voivodeships) in 2004-2015. The article presents the current state of, structure and spatial diversity of agri-environmental program implementation, by district, in region. Studies have shown that Pomerania region is one of the biggest areas in Poland, where agri-environmental program was implemented.Taking into account the financial support of the surveyed rural areas, significant intraregional variation is evident. The smallest number of beneficiaries and the lowest amounts of realized payments are characterized by districts with the highest agro-ecological potential in the region. Similarly, most applications for agri-environment payments filed users farms located in the counties of potentially the least favorable conditions for the development of high-productive agriculture. At the same time they received the highest financial support. For the purposes of the analysis, the source material was used - The Central Statistical Office (CSO) data, the reports on activities of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) data as well as the literature on research issues taken. The study method was used descriptive statistics and comparative analysis, and the results are in graphical and tabular form presented.

Keywords

agri-environmental program; Pomerania region; rural areas; agricultural; the Common Agricultural Policy (CAP)

Bank Danych Lokalnych. GUS, Warszawa [dostęp: 05.2017].

Bołtromiuk A. (2010). Ocena wpływu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania 2004– –2013, W: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport końcowy. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Borkowska, M., Golinowska, M., Kruszyński, M. (2013). Program rolnośrodowiskowy – do-świadczenia i opinie rolników. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58(3), 46–49.

Brodzińska K. (2009). Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 9, z. 3(27), 5-18.

Bułkowska M. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych przez gospodarstwa rolne w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 8, 3, 51-56.

Czapiewska G. (2015). Impact of Poland’s accession to the European Union for the develop-ment of organic farming of the Pomerania, Intercathedra, 31/4, 17-27.

Czapiewska G. (2016). Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, t. 42, 37-53.

Cymerman R., Ogryzek M. (2014). Oddziaływania programów unijnych na proekologiczny rozwój rolnictwa w Polsce, W: R. Rudnicki i M. Kluba (red.) Zintegrowany rozwój obsza-rów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t.1, (s.105-119). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Gotkiewicz, W. (2005). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach prawnie chronionych. Rozprawy i Monografie 109 (p. 183). Olsztyn: Wyd. UWM.

Jończyk K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, seria: Ekonomia, 8(1/2014), 129-140.

Kołodziejczak A., Rudnicki R. (2012). Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa, Acta Scienta-rium Polonorum, Administratio Locorum, 11(2), 117-133.

Kazimierczyk B., Skąpska W., Rembiałkowska E. (2010). Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych w powiecie grajewskim. J. Res. Appl. Agric. Eng. 55(3), 171–178.

Kozera M. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Eu-ropejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G. 3, 98, 118-125.

Kożuch, M. (2011). Pomoc publiczna jako narzędzie realizacji założeń zrównoważonego roz-woju. W: B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Księga Jubileu-szowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu (s. 71–90). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Kucharczyk K., Różańska E. (2012). Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 54, 26–38.

Kucharska A. (2005). Programy rolnośrodowiskowe z udziałem zwierząt trawożernych szansą na utrzymanie naturalnych i półnaturalnych łąk i pastwisk oraz ich bioróżnorodności. Che-mia – dydaktyka – ekologia – metrologia, 10, 1-2, 29-32.

Kukuła S., Krasowicz S. (2007). Główne problemy i uwarunkowania zrównoważonego roz-woju rolnictwa w Polsce. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 5-15.

Kutkowska B., Hasiński W. (2013). Znaczenie instrumentów WPR w wewnątrzregionalnym róznicowaniu się funkcji obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego. J. Agribus. Rural Dev., 30 (4), 137-147.

Michałowski K., Wiśniewski E. (2010). Uwarunkowania realizacji programów rolnośrodowi-skowych na obszarach wiejskich środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego W: R. Rudnicki (red.) Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa pol-skiego, (s. 161-169). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Pajewski T. (2014). Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, 69–80.

Pawlewicz, A., Bórawski, P. (2013). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 2, XV, 271–282.

Pietrzykowski R., Wicki L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z pro-gramów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 4, 7-22.

Pondel H. (2007). Proekologiczna działalność wielkopolskich producentów rolnych. J. Res. Appl. Agric. Eng. 52(4), 27–31.

Pradziadowicz M. (2016). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w wybranych aspek-tach problematyki środowiskowej w województwie zachodniopomorskim. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 329(84), 95–102.

Racine J. B., Reymond H. (1977). Analiza ilościowa w geografii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Pro-gram rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (2013). Dz.U. poz. 361 z 15.03.2013 r.

Satoła Ł. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie absorbcji funduszy strukturalnych przeznaczo-nych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW, Probl. Roln. Świat. 7(22), 133-142.
Download

Published : 2017-12-31


Czapiewska, G. (2017). THE AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL AND RURAL AREAS OF THE POMORZE REGION. Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), 519–529. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00372

Gabriela Czapiewska 


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.