Labelling of Food Products and Sustainable Consumption


Abstract

The manifestation of sustainable consumption on the food market is the consumer is choice of products originating from fair trade and/or organic farming. This paper presents the level of knowledge of Fairtrade signs and organic food logo of the EU. The author describes the importance of these signs by purchasing decisions and the relationship between these factors and the declared level ofknowledge about fair trade. In November 2013 research was conducted by the Department of Marketing Strategies at the Poznań University of Economics and Polish Scientifi c Association of Marketing (PNTM). We interviewed 444 people responsible for food shopping in their households. There were structured interviews in 3 Polish cities: Poznań, Szczecin and Lublin. The results confi rm low awareness of Polish consumers in respect of Fairtrade determinations and slightly higher in the case of organic products. Information regarding the origin of the product (fair trade or organic) is not important to consumers when choosing food products. With increasing knowledge on products originating from fair trade derives knowledge of both organic foods and Fairtrade signs, but not the impact of these markings on consumers' purchasing decisions. Still, people who attach importance to this type of information are niche on the Polish market.

Keywords

Food labeling; Sustainable consumption; Organic food; Fair trade

Aldridge, A. (2006). Konsumpcja (s. 14-15). Warszawa: Wyd. Sic!

Ankiel-Homa, M. (2012). Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych. Poznań: Wyd. UEP.

Baranowska-Skimina, A. (2013), Walka płci: kto podejmuje decyzje zakupowe? Pobrane 26 stycznia 2014 z: http:// www.egospodarka.pl/95822,Walka-plci-kto-podejmujedecyzje-zakupowe,1,39,1.html

Białowąs, S. (2006). Skale pięcio- i siedmiostopniowe. W poszukiwaniu optimum. W: J. Garczarczyk (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność (s. 147-151). Poznań: Wyd. UEP.

Bondy, T., Talwar V. (2011). Through Trick and Thin: How Fair Trade Consumers Have Reacted to the Global Economic Recession. J. Bus. Ethics, 3 (101), 365-383.

Certyfying Fairtrade (2011). Pobrane 12 lutego 2014 z: http:// www.fairtrade.net/certifying-fairtrade.html

Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska, T. (red.). (2006). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

GlobeScan (2011). Pobrane 23 stycznia 2013 z: http://www.globescan.com/images/ images/pressreleases/fl o_consumer/

The EU Organic Logo (brak daty). Pobrane 2 lutego 2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/ index_en.htm

The Fairtrade Marks (2011). Pobrane 2 lutego 2015 z: http:// www.fairtrade.net/the-fairtrade-marks.html. IJHARS (2014). Jednostki certyfikujące. Pobrane 18 lutego 2015 z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/jednostkicertyfi kujace.html

Kaczmarek, M., Tarka P. (2013). Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5- i 7-stopniowych skalach ratingowych. Handel Wewn., 5, 42-56.

Krajewski, K., Świątkowska, M. (2006). Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi. Przem. Spoż., 12, 6-11.

Mróz, B. (2010). Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: A. M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (s. 15-33). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nestorowicz, R., Kaniewska-Sęba, A. (2014), Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce. Mark. Rynek, 6, płyta CD, 501-517.

Nestorowicz, R., Nowak, L. (2010). Żywność bioaktywna a preferencje konsumentów. W: J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem. Kreowanie marki. Poznań: Wydawnictwo UEP. Pilarczyk, B.,

Nestorowicz, R. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych (s. 13-18). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Pritchard, M. P., Havitz, M. E., Howard, D. R. (1999). Analyzing the Commitment-Loyalty Link in Service Contexts. J. Acad. Mark. Sic., 27 (3), 333-348.

Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju (2014). Pobrano 18 lutego 2015 z: http://www.mg.gov. pl/fi les/upload/10902/Broszura konsumpcja.pdf.

Stefańska, M., Nestorowicz, R. (red.). (2015). Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers. New York: Macmillan Palgrave.

Zielińska, M. (2010). Wykluczenie konsumpcyjne - wymiar jednostkowy i społeczny - zarys problematyki. W: A. M.

Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współ- zależności (s. 106-123). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zrównoważony rozwój (b.d.). Pobrane 19 lutego 2015 z: http://europa.eu/legislation_ summaries/environment/sustainable_ development/index_pl.htm

Published : 2015-12-31


Nestorowicz, R. (2015). Labelling of Food Products and Sustainable Consumption. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 487-493. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.52

Renata Nestorowicz  r.nestorowicz@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.