The Phenomenon Ofo Self-Sufficiency Across Classes of Locality in Terms of Consumption Sustainability


Abstract

Due to the increasing stream of state-of-the-art goods and services, the recent years have witnessed a growing problem of sustainability of consumption and its impact on society and economy. In-kind food consumption from own farms or gardens, which bypasses the usual stages of preprocessing and market distribution, fi ts perfectly into the trend of sustainable consumption. The aim of the paper was to determine the level and structure of household in-kind food consumption across the classes of locality in Poland in 2005 and 2013 in terms of consumption sustainability. The main data source was the microdata of the Household Budget Survey, processed with the standard tools of descriptive statistics. The study found a diminishing importance of in-kind consumption in average Polish households together with its enduring signifi cance in rural households. This contrast seems to be the result of long-standing and still vibrant traditional patterns of consumption, as in-kind consumption has always been considered closely related to the rural lifestyle.

Keywords

Sustainable consumption; Households; Food; Consumption

Blisard, N., Lin, B. H., Cromartie, J., Ballenger, N. (2002). America's Changing Appetite: Food Consumption and Spending to 2020. Food Rev., 25, 2-9.

Chmielewska, B. (2013). Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ.

Dąbrowska, A., Ozimek, I. (2010). Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybuty współczesnych społeczeństw i gospodarek. W: L. Woźniak, J. Strojny, E.
Wojnicka (red.), EEA (2015). Household consumption and the environment. European Environment Agency.

EEA (2007). Środowisko Europy: Czwarty raport oceny. Zrównoważona konsumpcja i produkcja. Belgrad: European Environment Agency.

Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia. Warszawa: PARP.

GUS (2014). Budżety Gospodarstw Domowych w 2005-2013 r. Warszawa: GUS.

Gutkowska, K., Ozimek, I., Laskowski, W. (2001). Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa: Wyd. SGGW.

Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Kobylińska, A., Zbierzchowska, A. (2011). Zrównoważony rozwój w edukacji konsumenckiej - projekt Dolceta. E-mentor, 2 (39).

Kołożyn-Krajewska, D., Wrzosek, M., Bilska, B., Krajewski, K. (2014). Ryzyko powstawania strat i marnotrawstwa żywności a możliwość ich ograniczenia. W: T. Tarko, A. Duda-Chodak, M. Witczak, D. Najgebauer-Lejko (red.), Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywność. Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Kowalska, A. (2010). Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym. Warszawa: Difin.

Kozera, A., Głowicka-Wołoszyn, R., Stanisławska, J. (2014). Rola samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce w układzie grup społeczno-ekonomicznych ludności. Mark. Rynek, 6, 386-397.

Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po integracji europejskiej. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 101, 2, 91-101.

Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Konsum. Rozwój, 1, 7.

Kwasek, M. (2012). Wzorce konsumpcji żywności. Warszawa: IERiGŻ.

Łuczka-Bakuła, W. (2003). Rolnictwo ekologiczne w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską. Ekon. Środ., 2, 166-169.

Rok, B. (2014). Konsumpcja z ograniczoną odpowiedzialnością. Pobrane 3 listopada 2014 z: https//eko.org.pl/kropla/26/ konsumpcja.html.

Sajdakowska, M. (2003). Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 2 (1), 177.

Stanisławska, J., Kozera, A. (2013). Preferencje konsumpcyjne gospodarstw domowych rolników w zakresie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Handel Wewn., styczeń-luty, 341-350.

Published : 2015-12-31


Głowicka - Wołoszyn, R., Kozera, A., & Stanisławska, J. (2015). The Phenomenon Ofo Self-Sufficiency Across Classes of Locality in Terms of Consumption Sustainability. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 397-406. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.43

Romana Głowicka - Wołoszyn  roma@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


Agnieszka Kozera 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Joanna Stanisławska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.