Food Quality and Safety Assurance in Terms of Loss and Waste Limitation


Abstract

One of the greatest challenges of 21st century is satisfying the food needs of the fast growing population of the world. Food must fulfill quality and safety standards. The access to safe and appropriate food is not the same everywhere. Food excess and, in consequence, food waste is present in many regions of the world. This study is meant to explain the causes of food waste on the basis of the author's own research and study results of other scientists. The lack of authenticity and falsification belong to the new factors endangering food safety and food waste related thereto. This analysis proves that the authenticity of food improves its safety through the implementation of quality management systems, the appropriate system of food labelling and food identification by means of applicable law regulations, supervision and control systems. Main aim of this study is to address why, even though there are so many quality standards and systems, a significant problem with food loss and waste constantly occurs. Waste-causing factors have been determined on the example of bread and the handling of unconsumed bread has been attempted in this study. Waste limiting actions are necessary as food production is significantly overburdening the natural environment and generating increasing amount of waste, hazardous to the clean air.

Keywords

Bezpieczeństwo żywnościowe; Gospodarka żywnościowa; Obrót żywnością; Produkcja żywności; Piekarnictwo

Achremowicz B., 2012. Czy stać nas na marnowanie żywności? Przem. Spoż. 11, 45-47.

Adamczyk W., 2012. Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. Zarządzanie i Finanse, 3/2, 177-191.

Covaci A., Voorspoels S., Schepens P., Jorens P., Blust R., Neels H., 2008. The Belgian PCB/dioxin crisis - 8 years later. Environ. Toxicol. Pharm., 25, 164-170.

Czupryna M., Maleszka A., 2008. Prywatne standardy żywnościowe w Polsce. Probl. Jak., 6, 21-26.

Eriksson M., Strid I., Hansson P.-A., 2015. Carbon footprint of food waste management options in the waste hierarchy ─ a Swedish case study. J. Clean Prod. 93, 115-125.

Gajda-Wyrębek J., 2009. Bezpieczeństwo żywności - nowe podejście Unii Europejskiej. Przem. Spoż., 2 (63), 2-5.

Galanakis C. M., 2012. Recovery of high added-value components from food wastes: conventional, emerging technologies and commercialized applications. Trends Food Sci. Technol. 26, 2, 68-87.

Garnett T., 2011. Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in the food system (including the food chain)? Food Policy, 36 (Suppl. 1), S23-S32.

Graham-Rowe E., Jessop D. C., Sparks P., 2014. Identifying motivations and barriers to minimising household food waste. Resources, Conservation and Recycling, 84, 15-23.

Grizzetti B., Pretato U., Lassaletta L., Billen, G., Garnier J., 2013. The contribution of food waste to global and European nitrogen pollution. Environ. Sci. Policy33, 186-195.

Gulbicka B., 2007. Tendencje w spożyciu żywności. W: B. Gulbicka, M. Kwasek: Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Program wieloletni 2005- 2009. Warszawa 2007.

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Konieczny M., Mroczek E., Kucharska M., 2013. Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności. J. Agric. Rural Develop. 3(33), 29, 51.

Korzycka-Iwanow M., 2007. Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. II, Warszawa.

Kowalczyk S., 2009. Globalizacja, agrobiznes i produkcja żywności, [w:] Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Red. nauk. S. Kowalczyk. Wyd. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Kwasek M., 2010. Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Program wieloletni 2005-2009. Warszawa.

Papargyropoulou E., Lozano R., Steinberger J. K., Wright N., bin Ujang Z., 2014. The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste. Journal of Cleaner Prod, 76, 106-115.

Rheinbaben F. v., Schwarzkopf A. , 2012. Nachlese zur Epidemie des Jahres 2011. Dyalyse, 16(5), 281-288.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czechy - alkohol skażony metanolem. Biuletyn Wydziału Analiz, nr 1, 3 stycznia 2013.

Sadowski A.,2013. Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. IX Kongres Ekonomistów Polskich. "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych" Warszawa 28-29. 11. 2013.

Sebastian M.R., Lodha R., Kabra S.K., 2009. Swine Origin Influenza (Swine Flu). Indian J. Pediatr., 76, 8, 833-841.

Śmiechowska M., 2013. Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów. Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.

Śmiechowska M., Kłobukowski F., 2015 Quality Assurance of Food versus Limiting Food Loss and Waste, Zarządzanie i Finanse (in print).

Śmiechowska M., Chrzanowska B., 2015. Próba określenia przyczyn marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych. Rocz. Nauk. SERiA, t. XVII, z. 2, 237-241.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) wraz z późn. zmianami [Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914. Brzmienie od 1 stycznia 2012].

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z dnia 28 listopada 2013 r., poz. 1399).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21).

Wilesmith, J.W., Wells, G.A.J., Cranwell, M.P., Ryan, J.B.M., 1988. Bovine spongiform encephalopathy: epidemiological studies. Vet. Rec., 123, 638-644.
Download

Published : 2016-12-31


Śmiechowska Maria, Śmiechowska M., & Kłobukowski, F. (2016). Food Quality and Safety Assurance in Terms of Loss and Waste Limitation. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 443-450. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.48

Śmiechowska Maria Śmiechowska Maria  m.smiechowska@wpit.am.gdynia.pl
Akademia Morska w Gdyni  Poland
Filip Kłobukowski 
Gdański Uniwersytet Medyczny  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.