The Concept of "Safety Net" and its Application in American and Canadian Agriculture


Abstract

This aim of the article was to provide a multi-faceted presentation of the possibilities of aplication the concept of "safety net" in agriculture in the United States and Canada. Literature review, elements of heuristic methods, and the documentaty method- in comparative terms - were used. . The theoretical basis of the concept of safety nets in agriculture refer to the achievements earned by many schools and streams in economics and finance. An in-depth analysis is based on an "eclectic" and interdisciplinary approach. In practice, the "architecture" of safety nets in agriculture in the U.S. and Canada is quite complex and is based on relationships between the individual components. The role of risk management systems for agriculture will be strengthened.

Keywords

Bezpieczeństwo finansowe; Bezpieczeństwo ekonomiczne; Polityka rolna

Alińska, A. (2011). Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", Szkoła Główna Handlowa, 4(8), 87-99.

Anderson, P.M., Butcher K.F., Schanzenbach, D.W. (2015). Changes in Safety Net Use During the Great Recession, American Economic Review: Papers & Proceedings, 105(5): 161-165.

Canadian Federation of Agriculture (2007). A Canadian Farm Bill A New Vision for Canadian Agriculture. Draft Discussion Paper January, 2007.

Chotkowski, J. (2010). Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne- kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, Z. 2, 100-109.

Collins, K., Bulut, H. (2011), Crop Insurance and the Future Farm Safety Net, Choices, The Magazine of Food, Farm and Resource Issues, 2011, 4th Quarter 2011, 26(4).

Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2011). Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 5-24.

Czyżewski, B., Matuszczak A. (2008). Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów w rolnictwie - ujęcie teoretyczne. W: B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski (aut.), Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych (s. 29-43). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Duraj, N. (2014). Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. W: S. Wojciechowska-Filipek (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XV, Zeszyt 5, Część II. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym (s. 25-38). Łódź - Warszawa: Wyd. Społeczna Akademia Nauk. Downloaded 25.08.2015 from: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-5-2.pdf

Freshwater, D. (2002). Economics of Farm Support and Canada's Safety Net: Discussion. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie, 2002, vol. 50, issue 4, 465-471.

Gorazda, M. (2014), Filozofia ekonomiii, Kraków: Copernicus Center Press.

Hill, B. (2000). Agricultural incomes and the CAP. Economic Affairs, 20, 11-17.

Hill, B. (2012), Understanding the Common Agricultural Policy. Oxon: Earthscan.

Iwanicz-Drozdowska, M. (2008). Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Kane, E.J. (2001), Using disaster planning to optimize expenditures on financial safety nets, Atlantic Economic Journal, September 2001, Volume 29, Issue 3, pp 243-253.

Kata R. (2011), Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 98 z. 2, s. 116-126.

Kata, R. (2009). Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, 307-318.

Kwast, M.L., Passmore, S.W. (2000). The Subsidy Provided by the Federal Safety Net: Theory and Evidence Journal of Financial Services Research 17:1, 125-145, 2000

Monkiewicz, M. (2010). Bezpieczeństwo finansowe na rynku ubezpieczeń. W: T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Sadowski, A., Zajdel, M. (2009). Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXX, 2009.

Shields, D.A. (2015). Farm Safety Net Programs: Background and Issues., Congressional Research Service 7-5700 . August 21, 2015.

Sobiecki, R. (2015). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015/2, 38-47.

United States Department of Agriculture (2006). Farm Safety Net. Downloaded 25.08.2015 from: www.usda.gov/documents/FARM_SAFETY_NET.pdf

United States Department of Agriculture, Farm Service Agency (2014), Base Acre Reallocation, Yield Updates, Agriculture Risk Coverage (ARC) & Price Loss Coverage (PLC) FACT SHEET September 2014.

Van Kooten, G.C. (2014), Canadian Agricultural Policy Lectures, Downloaded 25.08.2015 from web.uvic.ca/~kooten/Agriculture/CanadianPolicy.pdf

Wigier, M. (2012). Czas i przestrzeń w długookresowym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - ujęcie retrospektywne. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), 263-272.

Wigier, M., Chmurzyńska, K. (2011). Interwencjonizm w agrobiznesie na przykładzie PROW 2007-2013 - teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 25-40.

Żmija, D. (2011). Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 863, 53-68.
Download

Published : 2016-12-31


Soliwoda, M. (2016). The Concept of "Safety Net" and its Application in American and Canadian Agriculture. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 423-432. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.46

Michał Soliwoda  michal.soliwoda@ierigz.waw.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.