The Importance of Bank's Reputation in the Selection of Banking Products in the Opinion of Middle Pomeranian Farmers


Abstract

Farmers, when choosing a bank whose services they want to use, are guided by various factors. The purpose of the research conducted was to select the most essential factors that determine the choice of a bank and an identification of connections between opinions on a bank (its reputation) and the selected features that characterize farmers from the Middle Pomeranian region. The primary data obtained in the course of the empirical field research conducted and a multidimensional correspondence analysis were used in the realization of the objective accepted. The following constituted the set of operands: the status and acreage of the farm, the type and the value of production, sex, age and education of the person in charge of the farm. As is evident from the research conducted, the opinion on a bank (its reputation) was the most essential determinant indicated in the selection of banks by farmers. The analysis demonstrated among others that those farmers polled who think that the opinion on the bank constitutes an important cause in the selection of banking products and services are in aged below 45, they possess secondary agricultural education and run farms with plant and animal production. 

Keywords

Rolnictwo; Produkty bankowe; Usługi bankowe

Alessandrini, P., Presbitero, A.F., Zazzaro, A. (2009). Global Banking and Local Markets: A National Perspective. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. vol. 2, no. 2, 173-192.

Greenacre, M. (1984). Theory and applications of correspondence analysis. London. Academic Press.

Greenacre, M. (1992). Correspondence analysis in medical research. Statistical Methods in Medical Research. vol. (1), 97 - 117.

Kata, R. (2003). Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów. Wyd. Oświatowe FOSZE.

Kata, R. (2010). Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych - analiza preferencji i ograniczeń. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. no. 1(322), 143-162.

Kata, R. (2011). Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development. nr 4 (22), 87-99.

Machowska-Szewczyk, M., Sompolska-Rzechuła A. (2012). Wielowymiarowa analiza zgodności wyników badania ankietowego. Wiadomości Statystyczne. no. 4, 1-16.

Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Neville, B.A., Bell, S.J., Mengüç, B. (2005). Corporate reputation, stakeholders and the social performance - financial performance relationship. European Journal of Marketing. Vol. 39, No. 9/10, 1184-1198.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Paxford, B. (2010). Ryzyko reputacyjne. Bank. Vol. 12, 30-31.

Rosa, A. (2014). Rolnicy Pomorza Środkowego na rynku usług bankowych. W: D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego. Koszalin. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 229-260.

Saxton, M.K. (1998). Where do Reputations Come From? Corporate Reputation Review. Vol. 1, No. 4, 393-399.

Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Stanisz, A. (2015). Co można wycisnąć z tych danych? Pobrane 10 listopada 2015 z: http://www.statsoft.pl

Ward, J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, No. 58, No. 301, 236-244.

Zając, S. (2010), Banki spółdzielcze i ich rola w wielofunkcyjnym rozowju obszarów wiejskich. W: M. Ruda (red.), Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni, Krosno, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, 15-20.

Zawadzka, D. (2008). Pomorze Środkowe-społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy. Koszalin. Wydawnictwo PTE.
Download

Published : 2016-12-31


Rosa, A. (2016). The Importance of Bank’s Reputation in the Selection of Banking Products in the Opinion of Middle Pomeranian Farmers. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 399-406. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.43

Anna Rosa  rosa@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.