The External Effects in Agriculture and Methods for Regulating


Abstract

The paper presents the problem of the presence of externalities in agriculture, and their impact on the provision of public goods by agriculture. The work is a theoretical so for the realization of the theme was used mainly studying Polish and foreign literature. It also presents action to regulate the level of external effects (positive and negative) for the formation of agri-environmental public goods - agri-environmental program under RDP 2007-2013. The views presented were used to asking the questions, which can be the basis for further considerations related to a more in-depth analysis of the problems of a complex socio-environmental and economic. 

Keywords

Efekty zewnętrzne; Ochrona środowiska; Dobra publiczne; Krajowy Program Rolnośrodowiskowy

Adamowicz M. (2005). Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia (Sustainable and multi-functional development of agriculture versus agronomy), Annales UMCS, Sec. E.

Baum R., Śleszyński J. (2009). Nowe funkcje rolnictwa - dostarczanie dóbr publicznych. (New functions of agriculture - supply of public goods). RN SERiA. vol. XI, no.2.

Blaug M. (1996). Economic theory in retrospect. Cambridge University Press. Cambridge

Brelik A. (2010). Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a dostarczanie dóbr publicznych. (Multi-functional development of agriculture versus supply of public goods). ZN Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 24. Ostrołęka

Daniłowska A. (2014). Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo" (Concept of public goods versus agriculture). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Agrobiznes 2014 (Scientific Works of the Wrocław University of Economics Agrobusiness 2014) Problemy ekonomiczne i społeczne (Economic and social problems). Wrocław

Fiedor B. (ed.) (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. (The basics of the economics of environment and natural resources), Ed. C.H.Beck. Warsaw

Gołębiewska B. (2011). Efekty zewnętrzne produkcji rolniczej i ich wpływ na dochody gospodarstw. (Externalities of agricultural production and their impact on farm incomes) RN SERiA. tXIII (vol. 13), no.4.

Gonda-Sorczyńska E. (2007). Planowanie przestrzenne jednym z najważniejszych instrumentów ochrony środowiska w Unii Europejskiej. (Spatial planning as one of the most important instruments of environmental protection in the European Union) Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 437.

Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Koszykowska J.(2009) "Realizacja programu rolnośrodowiskowego w województwie podlaskim w latach 2004-2006 i 2007-2008" (Implementation of the agri-environmental programme in Podlaskie voivodeship between 2004-2006 and 2007-2008). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych (Protection of Environment and Natural Resources) no. 41

Hagedorn K. (2003). Rethinking the theory of agricultural change in an institution of sustainability perspective. [w:] Importance of Policies and Institutions for Agriculture. Laurent Martens. Academic Press Liber Amicornm.

Jaskulski D. (2009). Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji programu rolnośrodowiskowego w Polsce. (Natural and organisational-economic conditions to realise the agri-environmental programme in Poland). Fragmenta Agronomica. 26(4)

Kagan A. (2011). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne. (Influence of agriculture on natural environment). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Issues of Agricultural Economics). no. 3. 2011.

Kucharska A. (2010). Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym (The guide for agri-environmental programme). MRiRW. Warsaw.
Liro A. (2003). Program rolnośrodowiskowy jako instrument wielofunkcyjnego rozwoju wsi i ekologizacji polskiego rolnictwa. (Agri-environmental programme as an instrument of multi-functional development of villages and greening of Polish agriculture). Wieś i Rolnictwo 2 (Village and Agriculture 2).

Maciejczak M. (2009). Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych - przegląd literatury. (Agriculture and rural areas as the source of public goods - review of literature) Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej (Economics and Organisation of Food Industry), No. 75.

Manteufell Szoege H. (2011) Optymalny poziom zanieczyszczania środowiska w zależności od trwałości zanieczyszczenia. (Optimum level of environmental pollution depending of durability of cotamination) Ekonomia i Środowisko (Economics and environment). 1 (39).

Marshall A. (1820). Principles of Economics. Macmillan. London.

Niewęgłowska G. (2005) Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolnośrodowiskowego. Studia i Monografie. (Ability of family farms to realise the agri-environmental programme. Studies and monographs.). IERiGŻ. Warsaw

Pawlewicz A, Bórawski P. (2013). Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce. (Relisation of agri-environmental programme in Poland). RN SERiA. vol. XV. no. 2

Przezbórska-Skobiej L. (2014). Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce. (Rural areas and agriculture as a source of public goods in agrotourism), Problemy Rolnictwa Światowego (Problems of Worldwide Agriculture). t XIV (XXIX). no. 2. Warsaw
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1995). Ekonomia 2. (Economics 2), Wyd. Naukowe PWN, Warsaw

The report on realising the Rural Development Program for the years 2007-2013, Report number 8/2014
Download

Published : 2016-12-31


Pajewski, T. (2016). The External Effects in Agriculture and Methods for Regulating. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 375-383. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.41

Tomasz Pajewski  tomasz_pajewski@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.