Agricultural Organizations in Poland - an Attempt Towards a Typology


Abstract

Agricultural organizations play an important role in political decision-making at the local, national, and EU levels. However, it is difficult to estimate to what extent the size of public transfers to the Polish countryside is a direct effect of these organizations' activity. The same question applies to farming privileges, which are much more numerous than those for other social groups in rural areas. One of the reasons for this stems from the fact that agricultural organizations in Poland have rarely been examined. The aim of this article is therefore to obtain a structured picture of agricultural organizations in Poland and to search for relations between their legal forms and statutory goals. The main types distinguished here include farmers' trade unions, employers' organizations, agribusiness organizations (agribusiness federations and unions), and associations. Taking into consideration the number of members and the thrust of activities, including impact on agricultural policy, the most important agricultural organizations in Poland seem to be the trade unions and agribusiness organizations. The substantive difference between them lies in their stated goals. Trade unions primarily indicate goals of a social nature. Federations of agribusiness organizations strive to support their members and promote policy changes, while agribusiness organizations work for the development of specialized farms.

Keywords

Agricultural organizations; Employers' organizations; Trade unions; Typology

Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wyd.C. H. Beck.

FDPA (2002). Polska wieś. Raport o stanie wsi. Warszawa: FDPA.

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2008). Research methods in the social sciences. New York: Worth Publishers.

Griffi n, R. W. (2008). Fundamentals of management. Boston: Houghton Miffl in Harcourt.

GUS (2015). Związki zawodowe w Polsce w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved March 16th 2016 from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka--spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/zwiazki-zawodowe-w-polsce-w-2014-r-,10,1.html.

Halamska, M. (1998). Francuskie Zawodowe Organizacje Rolnicze. Geneza, zasady organizacji oraz funkcje systemu. Poznań: Agrolinia 2000-Fundusz Współpracy.

Halamska, M. (2008). Organizacje rolników: bilans niesentymentalny. W: M. Halamska (Ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe (p. 103-133). Warszawa: IRWiR PAN.

Kamiński, R. (2008). Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Warszawa: IRWiR PAN.

Michna, W. (2010). Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki. Warszawa: IERiGŻ PIB.

Milczarek-Andrzejewska, D. (2014). Zagadnienie siły w ekonomii - na przykładzie sektora rolno-spożywczego. Warszawa: IRWiR PAN.

Nowak, S. (2012). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Pappi, F., Henning, C. (1999). The organisation of influence on the EC's common agricultural policy: A network approach. Eur. J. Polit. Res., 36, 257-281.

Puchalski, J. (2008). Podstawy nauki o organizacji. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki.

http://kolkarolnicze.eu

http://kzpbc.com.pl/

http://kzpt.org/

http://przedsiebiorcarolny.pl/

http://www.fbzpr.org.pl

http://www.hodowcydrobiu.pl

http://www.kzpbc.com.pl/

http://www.kzp-ptch.pl/

http://www.minrol.gov.pl/

http://www.pfhb.pl/

http://www.sejm.gov.pl/

http://www.solidarnoscri.pl

http://wzp-krakow.pl/
Download

Published : 2016-12-31


Śpiewak, R., Milczarek-Andrzejewska, D., & Ciechomska, A. (2016). Agricultural Organizations in Poland - an Attempt Towards a Typology. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 659-668. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.92

Ruta Śpiewak  ruta.spiewak@irwirpan.waw.pl
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN  Poland
Dominika Milczarek-Andrzejewska 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN  Poland
Anna Ciechomska 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.