Implementation of the Cohesion Policy in Rural Areas of Dolnośląskie Region


Abstract

The aim of this paper is to present the implementation of cohesion policy in rural areas on the example of Dolnośląskie voivodeship, based on an assessment of the direction and scale of funding for rural areas under two operational programs, the Rural Development Programme for 2007-2013 and the Regional Operational Programme of Lower Silesia Voivodeship 2007-2013. In the present study, expert-based, documentary, and k-means clustering methods were used. Studies indicate that in 2007-2013 the majority of investments from the RDP were related to improving the quality of life of rural residents. The amount of support, both in total and per capita, varied widely. Most municipalities received this support at the lowest level available on the scale of the whole province. Support for investments in rural areas of the ROP of Dolnośląskie voivodeship 2007-2013 was primarily related to the improvement of transport conditions and environmental protection projects.

Keywords

Rural areas; Cohesion policy; Rural Development Programme

Adamski, T., Gorlach, K. (2007). Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej. In: K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (Ed.), Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Churski, P. (2009). Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. Biul. IGSEiGP UAM Ser. Rozw. Reg. Pol. Reg., 9, 98-133.

Chmielewska, B. (2015). Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. Nier. Społ. Wzrost Gosp., 41, 1.

Chmieliński, P. (2008). Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a Wspólna Polityka Rolna. In: Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności (p. 85-104). Warszawa: MRR.

Drygas, M. (2012). Uwarunkowania skutecznego wdrażania wsparcia UE dla polskiej wsi i sektora żywnościowego. In: M. Drygas, K. Zawalińska, Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa (p. 71-94). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Heffner, K. (2011). Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich. Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji (p. 9-34). Warszawa: Wyd. KPZK PAN.

Kołodziejczyk, A. (2014). Wpływ polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania (p. 267-282). Warszawa: Wyd. KPZK PAN.

Kołodziejczyk, D. (Ed.). (2015). Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju. Warszawa: Wyd. IERiGŻ PIB.

Kazak, J., Pilawka, T. (2013). Konwergencja poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w województwie dolnośląskim. Rocz. Nauk. SERiA, 15, 4, 202-206.

Kutkowska, B., Ratuszniak, I. (2014). Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 w ramach polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Prac. Nauk. UE Wroc., 348, 157-171.

Łysoń, P. (2014). Komplementarność inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania (p. 79-97). Warszawa: Wyd. KPZK PAN.
MacQueen, J. B. (1962). The classification problem. Western Management Science Institute Working Paper No. 5.

Marszał, T., Pielesiak, I. (2008). Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). In: T. Marszał (Ed.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, v. 70, p. 180-196.

Nurzyńska, I. (2013). Europejski polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki. Wieś Roln., 4(161), 98-115.

Nurzyńska, I. (2014). Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś Roln., 4(165), 27-44.

Oleszko-Kurzyna, B. (2010). Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, 44, H, 103-117.

Rosner, A., Stanny, H. (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. W: A. Rosner (Ed.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Słodowa-Hełpa, M. (2010). Obszary wiejskie w polityce spójności Unii Europejskiej i Polski. In: S. Sokołowska, A. Mijal (Ed.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Stanny, M. (2012). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce - pomiar zjawiska złożonego. In: A. Rosner (Ed.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne. Warszawa: IRWiR PAN.

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów Wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Wilkin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
Download

Published : 2016-12-31


Kutkowska, B., & Pilawka, T. (2016). Implementation of the Cohesion Policy in Rural Areas of Dolnośląskie Region. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 567-575. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.83

Barbara Kutkowska  barbara.kutkowska@up.wroc.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland
Tomasz Pilawka 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.