Hidden Unemployment in Polish Agriculture in 1995-2015


Abstract

The aim of the paper is to investigate the scale of changes in the labour market in Poland, assuming that the number of persons employed in agriculture would amount to 5% of the total number of people employed in the national economy, i.e. when we eliminate the potential surplus of employment in individual farms. The study was conducted on the basis of the BAEL data from the years 1995-2015. It was shown that there was a steady improvement in the labour market and a reduction of the level of potential hidden unemployment in agriculture, mainly due to economic growth and the absorption of labour force by the non-agricultural sectors. Research results let us assume that achieving the level of employment in the agriculture similar to that specifi ed in the study is possible within a period of several years.

Keywords

Unemployment in rural area; Concealed unemployment,; Agriculture

Bank Danych Lokalnych (n.d.). Retrieved Nov 20th 2016 from: www.stat.gov.pl.

Chmieliński, P. (2013). Aktywność ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych. In: P. Chmieliński, M. Dudek, B. Karwat-Woźniak, W. Krupin, A. Maksymenko, A. Wrzochalska (2013). Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Frenkel, I. (1998). Ludność wiejska. In: A. Woś (Ed.). Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Wyd. Fundacja Innowacja.

Frenkel, I. (2002). Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000. Wieś Roln., 3, 116.

Frenkel, I. (2003). Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Warszawa: IRWiR PAN.

Frenkel, I. (2013). Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010. Warszawa: IRWiR PAN.

Frenkel, I., Rosner, A. (2001). Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce. Rynki wiejskie: ziemia-kapitał-praca. Warszawa: IRWiR PAN.

GUS (2003). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2002 roku. Warszawa: GUS.

GUS (2010). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2009 roku. Warszawa: GUS.
GUS (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015. Warszawa: GUS.

GUS (2016). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2015 roku. Warszawa: GUS.

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009. Gosp. Narod., 9(265).

Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2015). Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.

Komisja Europejska (n.d.). Retrieved June 10th 2015 from: http://ec.europa.eu.

Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford: Oxford University Press.

Marks, K. (1960). Praca najemna i kapitał. In: K. Marks, F. Engels (Eds.). Dzieła wybrane (1847) (v. I, p. 66-96). Warszawa: KiW.

Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (2014). I. Nurzyńska, W. Poczta (Eds.). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.

Saczuk, K. (2014). Badanie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce w latach 1995-2010. Korekta danych. Mater. Stud., 301.

Tyrowicz, J. (2011). Histereza bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Download

Published : 2016-12-31


Kołodziejczak, W. (2016). Hidden Unemployment in Polish Agriculture in 1995-2015. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 545-556. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.81

Włodzimierz Kołodziejczak  kolodziejczak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
2

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.