Selected Economic Relationships on the Fruit and Vegetable Market in Poland (1994-2013)


Abstract

The article presents the development of selected variables and relationships describing the fruit and vegetable market in Poland during the ten years before and after accession to the EU. Hence, most of the comparisons are shown from the perspective of the two sub-periods: 1994-2003 and 2004-2013. Price fl uctuations of the fruit and vegetable purchase market were discussed, including infl ationary changes and the level of the price index for agricultural production. Determinants of the size of the harvest of fruits and vegetables in Poland and the size of their purchase are also specifi ed. In addition, results of research on the economic situation of selected farms, taking into account the value of production, costs, and revenues are presented. Based on the estimated models they established that the form of household income has indeed been statistically determined through the production value. Among the most important observations, it's indicated that in the period after Polish accession to the European Union procurement prices showed a positive development for producers in relation to those of 2004, which certainly had an impact on export growth. In the period 2004-2013, compared to 1994-2003, the size of the harvest of fruits increased while that of vegetables fell slightly. It should also be noted that the volatility index of purchase prices in the post-accession period fell for fruit, while in the case of vegetables it rose.

Keywords

Poland's economic integration with the EU; Raw materials prices; Vegetables; Fruit

ARR (2014). Rynek owoców w Polsce. Biuletyn Agencji Rynku Rolnego. Warszawa: ARR.

Bieniek-Majka M., Współpraca z sieciami handlowymi jako dostosowanie się producentów owoców i warzyw do wymagań współczesnego rynku, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły w Bydgoszczy nr 6, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz, 2013, s. 171-180.

Czyżewski A., Czyżewski B., Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa, [w:] Czyżewski A., Klepacki B. (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, PTE, Warszawa 2015, s. 32.

Figiel S., Hamulczuk M., Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE, [w:] A. Kowalski, M. Wigier (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2008, s. 54.

Filipiak T., Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 24-26.

GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm, data dostępu 08.11.2015 r.

FADN, http://fadn.pl/publikacje/szeregi-czasowe/, data dostępu 26.02.2016 r.

FAOSTAT, http://faostat3.fao.org/, data dostępu 28.01.2016 r.

Kapusta F., Rynek owoców w Polsce w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej [w:] Ekonomia XXI wieku, nr 1, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2014, s. 9-10.

Nosecka B., Pawlak K., Poczta W., Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, IERiGŻ, nr 7, Warszawa 2011, s. 33-43.

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, nr 8-46, IERiGŻ, Warszawa 1996-2015.

Rynek Owoców w Polsce, Biuletyn Agencji Rynku Rolnego, Warszawa 2014.

Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2014.

Ziętara W., Sobierajewska J., Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2012, s.28-29.
Download

Published : 2016-12-31


Czyżewski, A., & Czakowski, D. (2016). Selected Economic Relationships on the Fruit and Vegetable Market in Poland (1994-2013). Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 511-519. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.78

Anrzej Czyżewski  kmigz@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland
Dariusz Czakowski 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bygdoszczy  Poland


CitedBy Crossref
3

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.