POSITIVE AND NEGATIVE EXTERNALITIES OF MANAGEMENT ILLUSTRATED BY THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION


Abstract

This study investigates the problems of convergence between objectives of agricultural producers and consumers. It states that nowadays, increasingly often, the farmers’ products have no market price (are not marketed) but are either demanded by the society (positive externalities) or the society is interested in discontinuing their production (negative
externalities). This study also outlines the key problems that arise from costs and benefits associated with agricultural externalities. The social costs that may be generated by modern
agriculture, and the solutions used to restrict the same, were covered by this analysis. The literature on the subject and the Polish FADN databases were used. It was found that
farms of environmentally friendly producers failed to collect enough payments to compensate for running a green business.

Keywords

natural environment; agriculture; private and social costs and benefits; externalities

Baumol, W. J., Oates, W. E. (1988). The Theory of Environ­ mental Policy. Cambridge University Press.

Begg, D., Fischer S., Dornbusch R. (1999). Mikroekonomia [Microeconomics]. Warszawa: PWE [in Polish].

Borowy, T., Kubiak, M. S. (2014). Jakość zdrowotna żyw­ ności funkcjonalnej [Health quality of functional food]. Probl. Jak., 4, 31–35 [in Polish].

Brodová, M. (2008). Quantification of non-productive func­ tions of agricultural sector in Slovakia. Ekonomika poľno­ hospodárstva, Slovak Republic.

Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian [Organic farming – trends and direc­ tions of changes]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 14(XXIX), 3, 27–36.

Brodzińska, K. H. (2013). Determinanty środowiskowe i go­ spodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego [Environmental and economic determinants of the imple­ mentation of the agri-environmental program]. Rozprawy i monografie 187. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Ma­ zurski [in Polish].

Buks, J., Obiedzińska, A., Prandecki, K. (2016). Environmen­ tal Externalities and Food Security. J. Agribus. Rural Dev., 2(40), 257–264. DOI: 10.17306/JARD.2016.29

Cooper, T., Hart, K., Baldock D. (2009). Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union. Re­ port prepared for DG Agriculture and Rural Development, Contract No 30-CE-0233091/0028. London: Institute for European Environmental Policy.

Czyżewski, A., Czyżewski, B. (2013). Ziemia i jej renty w no­ wym paradygmacie rolnictwa [Land and its rents in the new paradigm of agriculture development]. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa: PTE [in Polish].

FADN (2012a, 2014a, 2016a, 2017a). Wyniki standardowe 2010, 2012, 2014 i 2015 uzyskane przez ekologiczne go­ spodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Część I [Standard Results of Polish FADN agricultural holdings, 2010, 2012, 2014, 2015 obtained by ecological farms, part I; Standard Results of Polish FADN agricultural holdings 2010, 2012, 2014, 2015, Warsaw] Part I [in Polish].

FADN (2012b, 2014b, 2016b, 2017b). Wyniki standardowe 2010, 2012, 2014 i 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN [Standard Results of Polish FADN agricultural holdings 2010, 2012, 2014,
2015, Warsaw].

Gołębiewska, B. (2011). Efekty zewnętrzne produkcji rolni­ czej i ich wpływ na dochody gospodarstw [Externalities of Agricultural Production and Their Influence on Farm Income]. Rocz. Nauk. SERiA, XII, 4 [in Polish].

Gołębiewska, B., Pajewski, T. (2016). Negatywne skutki pro­ dukcji rolniczej i możliwości ich ograniczania [The nega­ tive effects of agricultural production and the possibility of its limitation]. Rocz. Nauk. SERiA, XVIII, 3 [in Polish].

Graczyk, A. (2005). Ekologiczne koszty zewnętrzne. Iden­ tyfikacja, szacowanie, internalizacja [Ecological external
costs. Identification, estimation, internalization]. Biały­ stok: Wyd. Ekonomia i Środowisko [in Polish].

Grosse, T. G., Hardt Ł. (2010). Sektorowa czy zintegrowana czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi [Sectoral or integrated, that is, the optimal strategy for the develop­ ment of the Polish countryside]. Warszawa: „Pro Oeco­ nomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych [in Polish].

Jongeneel, R., Polman, N., van der Ham, C. (2014). Costs and benefits associated with the externalities generated by Dutch agriculture. Paper to be presented at the 14th EAAE Congress in Ljubljana, s. 1–14. Retrieved June 16th 2017 from: https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/182705/2/

Kamerschen, D. R., McKenzie, R. B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia [Economics]. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ “Solidarność” [in Polish].

Kutkowska, B. (2012). Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego [New Functions of Rural Areas on the Example of Sudety Terrains]. Nierów. Społ. Wzrost Gospod., 29, 97–110 [in Polish].

Moffat, D. W. (1984). Economics dictionary. Second edition. New York–Amsterdam–Oxford: Elsevier.

Mroczek, J. R., Kostecka, J., Korczyńska, M. (2013). Ocena roli programu rolnośrodowiskowego w postrzeganiu przez rolników wybranych aspektów problematyki środowisko­ wej [The assessment of the role of agri-environmental program in the perception by farmers selected aspects of environmental issues]. Inż. Ekol., 34, 189–197 [in Polish]. Nachtman, G. (2010). Ocena dochodów gospodarstw ekolo­ gicznych na tle gospodarstw konwencjonalnych w 2008 roku w świetle danych polskiego FADN. Zagad. Doradz.
Roln., 3 [in Polish].

Nachtman G. (2015). Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych [Farms Combining Organic and Conventional Production Methods at the Background of Organic Farms]. Zagad. Ekon. Roln., 3(344), 129–147 [in Polish].

Piskuła, M. K., Strączkowski, M., Żmudzki, J., Osek, J., Niemczuk, K., Horbańczuk, J. O., Skomiał, J. (2011). Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeń­ stwie konsumentów i jakości prozdrowotnej żywności
[The characteristic of consumer safety- and pro health food quality- determining factors]. Pol. J. Agron., 7, 82–91 [in Polish].

Pretty, J. N., Brett, C., Gee D., Hine, R. E., Mason, C. F., Mo­ rison J. I., Raven, H., Rayment, M. D., van der Bijl, G. (2000). An Assessment of the Total External Costs of UK Agriculture. Agric. Syst., 65(2), 113–136.

Reisch, E., Ziedes, J. (1995). Wprowadzenie do ekonomi­ ki i organizacji gospodarstw rolnych [Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre] (v. 2, iss. III). Poznań: Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu [in Polish].

Runowski, H. (2012). Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa [Organic farming in Poland – state and per­ spective]. In: J. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem spo­ łecznie zrównoważonym. Program wieloletni 2011–2014 (p. 38–78). Warszawa: IERiGŻ-PIB [in Polish].

Sadowski, A., Czubak, W. (2010). Ocena i efekty funkcjono­ wania programu rolnośrodowiskowego w Wielkopolsce [Evaluation and effects of the agri-environmental meas­ ure in Wielkopolska Region]. Rocz. Nauk. SERiA, 12(2), 303–308 [in Polish].

Samuelson, P., Nordhaus, W. (2006). Ekonomia [Economy] (v. 1). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in Polish].

Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego [Eco­ nomics of the Public Sector]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in Polish].

Wilkin, J. (Ed.). (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierun­ ki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktycz­ ne [Multifunctional agriculture. Research trends, meth­ odological basis and practical implications]. Warszawa: IRWiR PAN [in Polish].

Wilkin, J. (2011). Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa, a rozwój zrównoważony [Sustainable Development and the Multi­ functionality of Agriculture and Rural Areas]. Wieś Roln., 4(153), 27–39 [in Polish].

Wrzaszcz, W., Zegar, S. (2014). Gospodarstwa ekologicz­ ne w latach 2005–2010 [Organic farms in 2005–2010]. Zagad. Ekon. Rol., 2, 39–58 [in Polish].

Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa [Contem­ porary agriculture challenges]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in Polish].
Download

Published : 2018-12-31


Gołębiewska, B., & Pajewski, T. (2018). POSITIVE AND NEGATIVE EXTERNALITIES OF MANAGEMENT ILLUSTRATED BY THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION. Journal of Agribusiness and Rural Development, 48(2), 113-120. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00395

Barbara Gołębiewska 
Tomasz Pajewski 


CitedBy Crossref
4

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.