Management of Unsafe Food Recall


Abstract

The aim of this paper is to present the essence of eff ective management to recall unsafe food. The implementation of the development is refl ected in its individual parts. Legal requirements oblige companies to take immediate action when an available product poses a threat to the consumer's health or life. These actions imply blocking of a suspicious batch or a possible product recall, as well as eff ective communication with supervisory authorities and consumers, if a product has already been available to them. The scope of these regulations is scrupulously listed in private safety standards and food quality, such as BRC, IFS, or in an international norm ISO 22000. The article emphasized the importance of the traceability system to ensure eff ective recall, also analysed the results of the research into the causes and evaluated the eff ectiveness of the food recall.

Keywords

Bezpieczeństwo produktów; Bezpieczeństwo zdrowotne żywności; Produkt niebezpieczny

Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności (2015). London: British Retail Consortium.

International Food Standard (2012). HDE Trade Services: Berlin.

ISO 9000: 2015 (E) (2015). Quality management systems - Fundamentals and vocabulary. Genewa.

Kher, S. V., Frezer, L. J., De Jonge, J., Wentholt, M., Howell Davies, O., Luijckx, N. B. L., Cnossen, H. J. (2010). Experts' perspectives on the implementation of traceability in Europe. Brit. Food J., 112, 3, 262.

PN-EN ISO 22000:2006 (2006). Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. Warszawa: PKN.

PN-EN ISO 22005:2007 (2007). Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu. Warszawa: PKN.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2002). Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002 (s. 463-486).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 11/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, Dz. U. UE L 6 z 11.01.2011.

Skilton, P. F., Robinson, J. L. (2009). Traceability and normal accident theory: How does supply network complexity influence the traceability of adverse events? J. Supply Chain Manag., 45, 3.

Taczanowski, M. (2009). Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 70-71). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (2006). Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.

Zapłata, S., Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość działania, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Download

Published : 2016-12-31


Górna, J. (2016). Management of Unsafe Food Recall. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 265-270. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.30

Justyna Górna  justyna.gorna@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.