Financial Security of Food Industry Enterprises in Poland


Abstract

The aim of the study was to evaluate the fi nancial security of food industry enterprises in Poland in 2009-2013, with particular emphasis on the processing industry of milk and cheese production, including those operating in the form of dairy cooperatives. The analysis was conducted using unpublished data of GUS, as well as individual fi nancial data on dairy cooperatives. The study indicates that the manufacturing sector of food and beverage production, as well as milk processing and cheese making, according to the established measures of fi nancial security, can be considered safe. This assessment, however, is varied and results from the specifi c industries, especially in relation to capital management. 

Keywords

Financial security; Financial liquidity; Food industry

Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2009). Konwersja gotówki w przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10 (717), 65-73.

Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2007). Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Poznań: Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Duraj, A. N. (2012). Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw. W: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 79-83.

Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 1, s. 121-128.

Gołaś, Z., Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D. (2010). Stopień pokrycia zapotrzebowania na kapitał pracujący kapitałem stałym netto jako miara płynności finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55 (111), 59-75.

Karbownik, L. (2012). Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis - Folia Economica, 267, 79-93.

Karbownik, L. (2012a). Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis - Folia Economica, (267), 63-77.

Kraś, I. (2013). Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa. Przegląd Strategiczny, (1), 185-200.

Largay III, J. A., Stickney, C. P. (1980). Cash flows, ratio analysis and the WT Grant Company bankruptcy. Financial Analysts Journal, 36(4), 51-54.

Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego (2013). F0-2, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów, GUS, Warszawa, plik excel.

Pawłowicz, L. (2005). Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane. Gdańsk: ODDK.

Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Difin: Warszawa, 299-324.

Sharma, D. S. (2001). The role of cash flow information in predicting corporate failure: the state of the literature. Managerial Finance, 27(4), 3-28.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sierpińska, M., Wędzki, D. (2001). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

www.infoveriti.pl Pobrane 25.06.2015 r.

Zięba, R. (2004). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje-struktury-funkcjonowanie. Warszawa: Scholar.

Zuba, M. (2010). Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), 116-124.

Published : 2016-12-31


Bieniasz, A., & Czerwińska-Kayzer, D. (2016). Financial Security of Food Industry Enterprises in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 239-247. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.27

Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Dorota Czerwińska-Kayzer 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>