ECONOMIC RATIONALITY OF STUDENTS AT POZNAŃ UNIVERSITIES. DOES PLACE OF ORIGIN MATTER?


Abstract

In this paper, economic rationality is measured using the tools of behavioral economics, and the extent to which factors such as field of study, place of origin, gender, interest in economics and economic situation affect this rationality is determined. The authors hypothesize that among these factors, place of origin may be of particular importance due to, among other things, differences in the quality of education between urban and rural areas. In order to verify this hypothesis, Poisson regression and data from a survey conducted on a sample of 232 students of universities in Poznań were used. The developed model proved that the influence of both field of study and interest in economics was statistically significant. Moreover, in some cases place of origin and economic situation (if one’s situation is classified as the worst) were also significant factors. The findings from the survey allowed us to identify the profile of the least economically rational student: a person from a town of up to 250,000 inhabitants, in a field of study within the humanities, in the worst financial situation.

Keywords

behavioral economics; heuristics; economic rationality

Brzeziński, M. (2017). Czy Polska jest krajem dużych nierówności ekonomicznych? IBS Policy Paper 01/2017.
Cappelen, A.W., Kariv, S., Sørensen, E.Ø. (2021). The Development Gap in Economic Rationality. Retrieved from: https://eml.berkeley.edu/~kariv/CKST_I.pdf
CBOS (2020). O dopuszczalności przerywania ciąży i protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_153_20.PDF.
Chmielewska, B. (2020). Zmiany jakości życia a decyzje kobiet o pozostaniu na wsi. In: M. Sosnowski, A. Żabiński (Eds.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnych procesów gospodarczych (pp. 86–95). Wrocław: Wyd. UE.
Chmielewska, B., Zegar, J.S. (2018). Podstawowe determinanty jakości życia mieszkańców wsi i miast po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Stud. Obsz. Wiej., 52, 23–38.
CKE (2021). Wyniki testu ósmoklasistów w zależności od lokalizacji szkoły w 2021. Retrieved from: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/sprawozdanie-z-egzaminu-osmoklasisty-w-2021-r/
Fitrani, N.I., Widjaja, S.U.M., Rahayu, W.P. (2021). Consumption rationality of students in the faculty of economics Universitas Negeri Malang viewed from locus of control mediated by financial literacy. Int. J. Econ. Edu. Entrep., 1(3). https://doi.org/10.53067/ije3.v1i3232.
Gala, K. (2018). The a priori risk classification with spatial autocorrelation in automobile insurance. Rocz. Kol. Analiz Ekon. SGH, 51, 147–168.
Gałuszko, K., Lewczuk, J., Kużma, K.K. (2019). Walidować? Weryfikować? Nie ruszać? O niestatystycznych, sta-tystycznych i stochastycznych metodach oceny jakości danych ilościowych opowieści. Stud. Polit., 54. DOI: 10.33896/SPolit.2019.54.6.
GINI dla Polski GUS. Retrieved from: https://sdg.gov.pl/statistics_nat/10-3-a/
Grott, K. (2020). Przestępstwo – pomiędzy racjonalnością a emocjonalnością. Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Przegl. Prawa Adm., 120, 53–66. https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.52.
Gumieniak, A. (2019). Racjonalność wyboru kierunku studiów w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy. Rynek Społ. Kult., 1(32), 63–66. Retrieved from: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-1-2019-gumieniak-racjonalnosc-wyboru-kierunku-studiow-rynek-pracy.pdf
GUS (2007). Budżety gospodarstw domowych w 2006 r. Warszawa. Retrieved from: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/budzety_gospodarstw_domowych_w_2006.zip
GUS (2020). Budżety gospodarstw domowych w 2019 r. Warszawa. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2019-roku,9,14.html
GUS (2020). Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast. Warszawa. Retrieved from: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6330/5/1/1/stratyfikacja_dochodowa_mieszkancow_miast._raport_koncowy.pdf
GUS (2021). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 – studenci i absolwenci (wyniki wstępne). Retrieved from: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/20/1/1/studenci_uczelni.csv
Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina.
Kahneman, D., Frederick, S. (2001). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment. Cambridge: Cambridge University Press.
Kalinowski, S., Wyduba, W. (2020). Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport końcowy z badań. Warszawa: IRWiR PAN. Retrieved from: http://admin2.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/IRWiR_PAN/Raport_Koncowy_IRWiR.pdf
Mączyńska, E. (2018). Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa. In: I. Jakubowska-Branicka (Ed.), Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: PTE.
Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Małysa-Kaleta, A. (2018). Rationality in decisions of consumers on the contemporary market. Stud. Ekon., 371, 45–64.
Murawska, A. (2018). Zróżnicowanie poziomu życia w wiejskich i miejskich gospodarstwach domowych w latach 2006 i 2016. Rocz. Nauk. SERiA, 20(5), 127–133. DOI: 10.5604/01.3001.0012.6696.
NBP (Narodowy Bank Polski) (2017). Zasobność gospodarstw domowych w Polsce – Raport z badania 2016 r. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Departament Stabilności Finansowej.
Orlik, K. (2017). Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśnić zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej? Warszawa: CeDeWu.
Raczkowska, M., Wrzesińska-Kowal, J. (2018). Nierówności i ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich w Polsce. Rocz. Nauk. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 105(1), 7–17. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.1.1.
Raczkowski, T. (2018). Humanistyka a rynek pracy: perspektywa studentów nauk humanistycznych wobec racjonalności rynkowej. Zesz. Etnol. Wroc., 1(27), 5–26. Retrieved from: http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew_2018_raczkowski.pdf
Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem StatisticaPL na przykładach z medycyny. T. 2: Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska.
Sylabusy Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu. Retrieved from: https://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/jednostki-organizacyjne/katedry/katedra-nauk-ekonomicznych/sylabusy
Szczepański, M. (2017). Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów eme-rytalnych. Fin. Ryn. Fin. Ubezp., 5(89).
Thaler, R.H. (2015). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Media Rodzina.
Tversky, A., Kahnemann, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. Science, 185(4157), 1124–1131.
Wolny-Dominiak, A. (2011). Zmodyfikowana regresja Poissona dla danych ubezpieczeniowych z dużą liczbą zer. Pr. Nauk. UE Wroc., 185.
Żak, M. (2020). Oszczędzanie czy konsumowanie? Specyfika postaw konsumenckich i ekonomicznych studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Human. Prac., 1, 163–178.
Download

Published : 2022-10-10


Barszczewski, M., & Żyła, D. (2022). ECONOMIC RATIONALITY OF STUDENTS AT POZNAŃ UNIVERSITIES. DOES PLACE OF ORIGIN MATTER?. Journal of Agribusiness and Rural Development, 65(3), 281–289. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2022.01621

Michał Jakub Barszczewski  Michal.Barszczewski@phd.ue.poznan.pl
Poznań University of Economics and Business, Poland  Poland
Dawid Żyła 
Poznań University of Economics and Business, Poland  Poland
https://orcid.org/0000-0003-0436-8382


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.