Convergence of Real Wages in Rural Areas in Poland


Abstract

The article concerns the spatial diversity of rural areas. The aim of the article is to evaluate whether the process of convergence of real wages in rural areas in Poland can be observed. The author focuses on two concepts of convergence: absolute (unconditional) beta convergence and sigma convergence. The analysis regards rural districts at NUTS-4 level for 2002-2014. It was stated that rural areas in Poland became similar (converge) in terms of real wages what can help reducing the diff erences in living standard of inhabitants. An estimated regression function confi rms the existence of absolute beta convergence process. The growth rate of real wages was relatively higher in the districts with lower initial level. Moreover, the research carried out by the author indicates a decreasing dispersion of wages among rural districts. It shows the existence of sigma convergence process.

Keywords

Rural areas; Convergence; Remuneration

Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna. J. Agribus.Rural Dev., 3(25), 13-23.

Barro, R. J., Sala-i-Martin, X. X. (1992). Convergence. J. Polit. Econ., 100(2), 223-251.

Baumol, W. J. (1986). Productivity Growth, Convergence and Welfare. Am. Econ. Rev., 76, 1072-1085.

Burda, M., Wyplosz, Ch. (2000). Makroekonomia - Podręcznik europejski (s. 161-167). Warszawa: Wyd. PWE.

Churski, P. (2004). Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. W: S. Ciok,D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcyjno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej (t. VIII/1, s. 31-45). Wrocław: Wyd. UW.

Fujita, M., Krugman, P. (2004). The new economic geography: Past, present and the future, Pap. Reg. Sci., 83, 1,139-164.

GUS (2015). Bank Danych Lokalnych. Pobrano 10 września 2015 r. z: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name-=indeks.

Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna. Poznań: Wyd. UE.

Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K. (2014). Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 89-98.

Markowska-Przybyła, U. (2010). Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999-2007. Gosp. Nar., 11-12, 85-110.

Misiak, T., Tokarski, T., Włodarczyk, R. W. (2011). Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? Gosp. Nar., 7-8, 47-69.

Nowak, W. (2006). Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego. Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 8, 253-266.

Próchniak, M., Rapacki, R. (2007). Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005. Bank Kredyt, 38, 8-9, 42-60.

Rokicki, B. (2013). Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce. Gosp. Nar., 9, 53-67.

Rosner, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian. W: M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce (s. 11-27). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Sala-i-Martin, X. X. (1996). Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence. Eur. Econ. Rev., 40, 1325-1352.

Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Stanny, M. (2010). Ludność i jej aktywność zawodowa - tendencje zmian na obszarach wiejskich. W: M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce (s. 29-60). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 101, 4, 144-152.

Wójcik, P. (2008). Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. Stud. Reg. Lok., 2(32), 41-60.

Zieliński, K. (2011). Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian. Zesz. Nauk. UE Krak., 863, 69-83

Published : 2016-12-31


Adamczyk, P. (2016). Convergence of Real Wages in Rural Areas in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 223–230. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.25

Piotr Adamczyk  piotr_adamczyk@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.