Determinants of Return on Equity of Cooperative Banks in Poland


Abstract

The aim of the study was to analyse the diversity of return on equity in the cooperative banks in Poland in 2010- 2014. The analysis was conducted using data of the Polish Financial Supervision Authority, on the basis of a modifi ed decomposition rate of return on equity. Assessment of the rate of return on equity was made in a size of banks, as determined by the value of assets. In addition, in order to determine the strength and direction of impact the individual components of the model on the formation of return on equity method was applied functional. The study suggests that cooperative banks eff ectively use the equity, because the rate of return on equity was signifi cantly higher than the rate of return on assets. The average return on assets in 2010-2014 was relatively lower in the largest banks and ranged from 0.7-0.9%, and the smallest banks return on assets was approximately 1%. In turn, the return on equity was higher at banks with major assets (over 200 million PLN). In 2013-2014 the rate of return both on assets and equity expressly declined. The main determinants of changes in return on equity were changing the multiplier reduction of profi t from banking activities by operating costs and costs of banking risk and return on assets, as well as measured result on banking activities.

Keywords

Return on equity (ROE); Cooperative banks; Asset value

Bagieński, S., Perek, A. (2012). Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2010. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99, 2, 124-136.

Bagieński, S., Perek, A. (2013). Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja fi nansowa. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 100(2), 37-52.

Balina, R., Kowalski, O., Juszczyk, S. (2014). Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2012. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Krak., 10 (934), 35-50.

Bednarski, L. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2005). Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Iwanicz-Drozdowska, M. (2012). Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa: Poltext.

Juszczyk, S., Balina, R., Różyński, J., Pochopień, J. (2013). Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych. Zarz. Fin., 11 (2, cz. 1), 230-242.

Kałużny, R. (2012). Ocena i analiza sytuacji majątkowo-finansowej. W: A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red). Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Warszawa: C.H. Beck.
Kopiński, A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kozak, S. (2010). Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Polit. Eur. Fin. Market., (4), 53, 252-263.

NBP (2012). Raport o stabilności systemu finansowego lipiec 2012. Warszawa: NBP. Pobrano 4 maja 2015 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf072012.pdf.

NBP (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku. Warszawa: NBP. Pobrano 30 maja 2015 r. z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2013.pdf.

Orechwa-Maliszewska, E., Worobiej, E. (2008). Sprawozdawczość i analiza finansowa banku. Białystok: WSFiZ.

Pyka, I., Cichorska, J., Cichy, J. (2012). Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna. Warszawa: Wyd. CeDeWu.

Siudek, T. (2006). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego. Rocz. Nauk Roln. Ser. G Ekon. Roln., 92, 2, 7-15.

Siudek, T. (2008). Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 5, 5-18.

UKNF (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano 30 maja 2015 r. z: http://www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_2014_tcm75-41491.pdf

Zabawa, J. (2014). Rentowność aktywów i kapitału własnego banków społecznie odpowiedzialnych. Stud. Ekon. Uniw. Ekon. Katow., 186 (cz. 1), 293-303.
Download

Published : 2016-12-31


Bieniasz, A. (2016). Determinants of Return on Equity of Cooperative Banks in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 39(1), 17-24. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.2

Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>