A DIAGNOSIS OF THE LEVEL AND STRUCTURE OF RURAL HOUSEHOLDS’ INCOMES AND EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN POLAND


Abstract

Pursuant to the Strategy of Sustainable Developmentof Rural Areas, Agriculture and Fisheries 2012–2020,one of the long-term objectives of main rural developmentmeasures is to improve the standards of living in rural areas.The purpose of the paper is to diagnose the sources of incomeand the levels and structure of consumption expenditure inrural households in the context of sustainable development,living conditions and quality of life. Relevant data was retrievedfrom household budget studies, statistical yearbooksand other works. The study period was 2000–2015. Statistical,descriptive and comparative methods were used in theanalyses. Structure indicators, measures of position, growthrates and variability indexes were presented. According tothe analyses, the rural households’ average monthly disposableincome per capita more than doubled over the 2000–2015period. However, rural incomes continue to be only 50% ofthose earned in large cities. The level of income is determinantfor consumption expenditures. The largest amounts of moneyare spent on food, beverages and housing, as well as on energyand transport, as far as services are concerned.

Keywords

income; expenditures; structur; level; household; rural areas; development; sustainable

Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja [Consumption]. Warszawa: PWE [in Polish].

Czapiewska, G. (2014). Współczesne wyzwania i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza [Contemporary Challenges and Threats to the Development of Rural Areas in Pomerania]. Nierów. Społ. Wzrost Gosp., 38(2), 403 [in Polish].

Deaton, A. (1992). Understanding Consumption. Oxford: Clarendon Press.

Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton: Princeton University Press.

Deaton, A. (2014). Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości [Through darkness towards a brighter future]. In: I. Palacios-Huerta (Ed.), Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość [Economy in 100 years. The most important economists predict the future]. Warszawa: Kurhaus Publishing [in Polish].

Deaton, A., Muellbauer, J. (1980). Economics and Consumer Behavior. Cambridge: University Press.

GUS (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. [Household budget survey in 2015]. (and archival publications). Warszawa: GUS [in Polish].

GUS (2017). Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000–2015 zróżnicowanie miasto-wieś [Socio-economic situation of households in 2000–2015. Urban-rural diversity]. Warszawa: GUS [in Polish].

Jabłońska, A. (2005). Podstawy teorii wyboru konsumenta [Basics of consumer choice theory]. In: R. Milewski, E. Kwiatkowski (Eds.), Podstawy ekonomii [Economy basics]. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN [in Polish].

Kobylińska, U. (2010). Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia – formy wsparcia [Local initiatives to improve the quality of life in rural areas of Podlasie - forms of support]. Zesz. Nauk.Inst. Spraw Publ. UJ, Zarz. Publ., 4(12), 56–57 [in Polish].

Kostrubiec, S. (2006). Warunki bytu gospodarstw domowych [Living conditions of households]. In: A. Kurzynowski (Ed.). Polityka społeczna [Social policy]. Warszawa: SGH, IGS [in Polish].

Mączyńska, E. (2015). Paradoks Deatona. Nobel z ekonomii 2015. Najwyższe ekonomiczne laury [The Deaton paradox: the 2015 Nobel Memorial Prize in economics]. Stud. Ekon., 2 (LXXXV). Retrieved July 26th 2017 from: http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/2015_2_06_maczynska.pdf [in Polish].

Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy ekonomii [Economy basics]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in Polish].

Murawska, A. (2014). Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju [The financial situation of rural households in the context of sustainable development]. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 1,
147–152 [in Polish].

Murawska, A. (2016). Przemiany i nierówności w poziomie i jakości życia ludności w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski [Changes and inequalities in the level and quality of life of the population in the European Union countries with a special Focus on Poland]. In: M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski (Eds.), Transformacja gospodarcza w Polsce [Economic transformation in Poland]. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSG [in Polish].

Popławski, W. T. (2009). Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej [Inequalities from the Point of View of Socio-Cultural Capital of Polish Countryside]. Nierów. Społ. Wzrost Gosp., 15, 37–47 [in Polish]. Raczkowska, M. (2012). Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce [Social Exclusion in Rural Areas of Poland]. Rocz. Ekon. Rozw. Obsz. Wiej., 99(4), 49–55 [in Polish].

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 [Strategy for sustainable development of rural areas, agriculture and fisheries for 2012–2020]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Załącznik do uchwały nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz.839). Monitor Polski, Dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, 9 listopada 2012 r., Warszawa. Retrieved July 13th 2017 from: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/

Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-irybactwa-na-lata-2012-2020/ [in Polish].

Utzig, M. (2016). Zróżnicowanie struktury wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych [Differences in Household Consumption Patterns by Socio-Economic Type]. Nierów. Społ. Wzrost Gosp., 47(3), 463. DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.33 [in Polish].
Download

Published : 2018-12-31


Murawska, A. (2018). A DIAGNOSIS OF THE LEVEL AND STRUCTURE OF RURAL HOUSEHOLDS’ INCOMES AND EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN POLAND. Journal of Agribusiness and Rural Development, 48(2), 165-172. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00378

Anna Murawska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.