COMPETITIVENESS OF POLISH AND GERMAN FARMS SPECIALIZED IN FIELD CROPS


Abstract

W opracowaniu przedstawiono konkurencyjność polskich i niemieckich gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach polowych. W tym celu posłużono się wskaźnikiem konkurencyjności, który przyjęto za W. Kleinhanssem. Stanowi on relację między dochodem z gospodarstwa i kosztami własnych czynników produkcji. Oceny konkurencyjności badanych gospodarstw dokonano w trzech okresach: 2006-2008; 2010-2012 i 2014-2016 na podstawie danych rachunkowości rolnej europejskiego systemu FADN w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw wyrażonej w okresie I w ESU a w okresie II i III w tys. euro SO. Z przeprowadzonych badań wynika, że polskie gospodarstwa w analogicznych klasach wielkości ekonomicznej wykazały się w większym stopniu zdolnościami konkurencyjnymi. Dysponowały większą powierzchnią użytków rolnych, jednak niższą wartością aktywów w przeliczeniu na 1 ha UR i na 1 AWU oraz niższym poziomem intensywności produkcji. Mniej były uzależnione od wszelkiego rodzaju dopłat. Organizacja produkcji w gospodarstwach polskich określona udziałem zbóż w powierzchni użytków rolnych była mniej zrównoważona.

Biswanger, H. Ch. (2011). Spirala wzrostu. Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych [The
growth spiral: Money, energy, and imagination in the dynamics of the market process]. Poznań: Zysk i S-ka [in
Polish].
Brinkmann, T. (1922). Die oekonomik des landwitschaftlichen Betriebes. Grundriss der Sozialoekonomik. Tübingen.
CSO (2015). Statistical Yearbook of Agriculture 2014. Warsaw: Central Statistical Office.
CSO (2018). Characteristics of farms 2016. Warsaw: Central Statistical Office.
Gallardo, R., Ramos, F., Ramos, E. (2001). The farm strategy approach towards competitiveness under the CAP
Reforms. The Case of Andalusia in Southern Spain. European Association of Agricultural Economists Congress,
2001.
Kleinhanss, W. (2015). Competitiveness of major types of farms in Germany. Probl. Agric. Econ., 1, 24–39.
Płonka, R. (2015). Competitiveness of farms of natural persons who have uninterruptedly kep agricultural accounting under Polish FADN in the years 2005–2013, a conference on: Income situation of farms in 2013 based on agricultural accounting of Polish FADN and current analysis of the agricultural sector, 14.09.2015, Pomorski Agricultural Advisory Centre, Gdańsk.
Sass, R. (2017). Efektywność i konkurencyjność gospodarstw mlecznych w regionie Wielkopolski i Śląska w zależności od skali produkcji [Effectiveness and competitiveness of dairy farms in the regions of Wielkopolska and Śląsk depending on the production scale]. Zagad. Dor. Roln., 3(89), 5–19 [in Polish]. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten 2014 (2015). Münster: Landwirtschaftsverlag. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten 2017 (2018). Münster: Landwirtschaftsverlag. Ziętara, W., Zieliński, M. (2012). Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną [Effectiveness and competitiveness of farms oriented towards the crop production]. Zagad. Ekon. Roln., 1, 40–61 [in Polish].
Ziętara, W., Zieliński, M. (2015). Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach
polowych na tle gospodarstw wybranych krajów [Organisation and effectiveness of Polish farms specialised in field crops against a background of farms in selected countries]. In: W. Józwiak (Ed.) Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej [Enterprise and farm in relation to climate change and agricultural policies]. Warsaw: IERiGŻ-PIB [in Polish].
Download

Published : 2019-10-08


Ziętara, W., & Zieliński, M. (2019). COMPETITIVENESS OF POLISH AND GERMAN FARMS SPECIALIZED IN FIELD CROPS. Journal of Agribusiness and Rural Development, 53(3), 281–290. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01261

Wojciech Kazimierz Ziętara  zietrara@ieigz.waw.pl
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute  Poland
https://orcid.org/0000-0002-3182-522X
Marek Zieliński 
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6686-5539


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.