POLAND’S FOOD SECURITY IN 2007–2016


Abstract

The paper covers the issues of one of the basic psychological needs namely food. The aim of this paper is to assess the level of food security in Poland. Dynamic approach covering 2007-2016 was used. The most important terms which are relevant to food security were defined. In analysis 4 major conditions of food security were examined: (i) physical availability of food; (ii) stability and reliability of food supplies; (iii) economic availability of food; (iv) health suitability of a single product. Research covered also the level of food self-sufficiency of selected products which is another important factor regarding food security. The research was based on statistical materials from the Central Statistical Office and academic publications. The results showed that Poland was self-sufficient in all basic food products. The study confirmed that four conditions of food security were met simultaneously. Only slight problems occurred in health suitability of a single product namely too much of energy in polish households’ diet is coming from fat. 

Keywords

Polish farms; food security; food self-sufficiency; physical availability of food; stability and reliability of food supplies; economic access to food; health suitability of a product

Baer-Nawrocka A. (2014). Zmiany z spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej (Changes in the consumption of agri-food products and foods self-sufficiency in the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360, s. 19-27

Chmielewska, B. (2015). Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej (Social Inequalities in Terms of Diversity of Household Expenditure in the EU Countries). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 41(1), s. 319-328

Global Food Security Index (2014). User guide for the Global Food Security Index. Retrieved Nov 11th 2018 from https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources

Gulbicka, B., Kwasek, M. (2006). Wpływ dochodów na spożycie żywności – przesłanki dla polityki żywnościowej. (The impact of income on food consumption – premises for food Policy). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 19-33

GUS. Budżety gospodarstw domowych 2007-2016. GUS, Warszawa

GUS. Rocznik statystyczny rolnictwa 2009, 2011, 2013, 2015, 2017. Warszawa

GUS. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008; 2010-2016; 2018. Warszawa

Jarosz, M. (2017). Normy żywienia dla populacji Polski. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, s. 23, 25-27

Kapusta, F. (2003). Teoria agrobiznesu. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21

Kapusta, F. (2016). Bezpieczeństwo żywnościowe polski i jej mieszkańców w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do unii europejskiej (Food security of Poland and its inhabitants Turing the pre-accession and after accession period to the European Union). Ekonomia XXI wieku, nr 4(12), s. 68-86

Kapusta, F. (2017). Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początku XXI wieku. (Evolution of Polish food security and its residents at the beginning of the XXI century). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(350), s.162

Kołodziejczak, M., Andrzejewska, A. (2016). Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności (Typology of the world countries according to the state of food situation). Jurnal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, s. 315-324.

Kołodziejczak, M. (2018). Food self-sufficiency in EU countries an attempted projection to 2080. Agrarian perspectives XXVII, Proceedings of the 27th International Scientific Conference, Prague

Kwasek, M., (2012). Ekonomiczna dostępność żywności, in: Kwasek M. (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, IERiGŻ, Warszawa, s. 31-45

Lizińska, W. (2009). Integracja z Unią Europejską a handel artykułami rolno-żywnościowymi polskich przedsiębiorców z krajami trzecimi (Integration with European Union and Trade of Agri-Food Products Polish Enterproses with Extraunion Countries). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, s. 91-103.

Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. Printed for J. Johnson, in St. Paul`s Church-Yard: London. Retrieved Jan 13th 2019 from http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf

Małysz, J. (1998). Bezpieczeństwo żywnościowe, in: A. Woś (Ed.), Encyklopedia agrobiznesu, Wydawnictwo Fundacja i Innowacja, Warszawa, s. 58-63

Małysz, J. (2009). Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, in: Kowalczyk S. (Ed.) Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 82-86

Marks-Bielska, J., Lizińska, W., Sierocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i ich przewaga komparatywna w latach 2008-2013 (Polish Agri-Food foreign trade and its comparative advantage in 2008-2013). Journal of Agribusiness and Rural Developmentnr 4(38), s. 757-767

Marzęda-Młynarska, K. (2014). Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 102-104

Maslow A. (2009). Motywacje i osobowość. Warszawa: PWN, s. 8

Mikuła A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski (Food security in Poland). Roczniki Ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, t. 99, z. 4, s. 39 s. 40, 44

Pawlak, K. (2014). Zmiany w Polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej (Changes in Polish foreign trade in agri-food products after accession to the European Union). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14(28), zeszyt 2, s. 170-184

Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny, teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109-113

Sadowski, A., Baer-Nawrocka, A. (2016). Food self-sufficiency of the European Union countries – energetic approach. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(40), s. 407-414.

Sobiecki R. (2007). Globalizacja a funkcje Polskiego rolnictwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, s. 119-120

United Nations (2017). World Population Prospects: The 2017 revision. New York. Retrieved Feb 17th 2019 from https://population.un.org/wpp
Download

Published : 2019-10-08


Sowa, K., & Bajan, B. (2019). POLAND’S FOOD SECURITY IN 2007–2016. Journal of Agribusiness and Rural Development, 53(3), 243–255. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01214

Karolina Sowa 
Poznań University of Life Sciences  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6341-2318
Bartłomiej Bajan  bartlomiej.bajan@up.poznan.pl
Poznań University of Life Sciences  Poland
https://orcid.org/0000-0003-1393-6580


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.