FROM PRODUCER TO CONSUMER – RELATIONS BETWEEN PRICES OF SELECTED PRODUCTS ON THE AGRI-FOOD MARKET


Abstract

The food supply chain is characterized by a large diversity of entities comprising it, combining actions taken by individual links, starting with the producer on the consumer. The primary goal of the smooth functioning of the food supply chain is to ensure satisfaction of buyers, while profiting by companies participating in the flow of products. The primary aim of the efficient functioning of the food supply chain is to ensure satisfaction of buyers, while profiting by companies participating in the flow of products. Changes occurring in agricultural production, often cyclical, are transferred to individual links in the supply chain. This phenomenon is visible in changes in the level of prices as well as in dependencies between the price levels in individual links in the chain. Prices are the most dynamic element of the market, and the subject of volatility and price transmission has always been the subject of theoretical considerations and empirical market analysis. The main aim of this paper is to analyze the price transmission process. This analysis will cover the study of the existing relationships between the prices of selected agri-food products in individual links of the supply chain and the determination of their direction. In addition, the analyzes will be supplemented with the assessment of price growth in real and nominal terms at individual stages of the supply chain. The occurrence of transmission of price impulses in the study of these relationships will be helpful by the Granger causality test and VAR models, for which the model's compliance with the theory of economics is not required. The time range of analyzes covers the years 2010-2017.

Keywords

agri – food market; Granger test; price transmission

Borzyszkowska M. (2007) Analiza empiryczna wybranych zmiennych wchodzących w skład funkcji popytu na pieniądz (Empirical analysis of selected variables that are part of the money demand function), [w:] Dynamiczne Modele Ekonometryczne, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, http://www.dem.umk.pl/DME/2007/borzyszkowska.pdf

Charemza W., Deadman D. (1997) Nowa ekonometria (New econometrics), PWE, Warszawa.

Kawecka, A., & Gębarowski, M. (2018). Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3)

Kusideł E. (2000) Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, (Vector-autoregressive VAR models. Methodology and applications) [w:] (red.) B. Suchecki Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Tom 3, Wyd. Absolwent, Łódź.

Motowidlak U., Fajczak-Kowalska A. (2010) Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności (Added Value in Delivery Chain of Food), „Problemy Rolnictwa Światowego” Tom 10 (XXV) Zeszyt 2.

Piwowar A. (2014) Jaka jest skala eksportu polskiego mięsa? (What is the scale of Polish meat exports), Gazeta Finansowa, 14-20 listopada 2014.

Przekota G., Lisowska A. (2013) Powiązania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski (Relationship between exchange rate and Polish trade), ZN UPH w Siedlcach, Nr 99.

Syczewska E. (2004) Wpływ agregacji danych na mierniki długiej pamięci na przykładzie kursów walutowych (The impact of data aggregation on long memory meters on the example of exchange rates), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Szymańska, E. (2018). Functioning of the Supply Chain of Pork in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3)

Tłuczak A. (2011a) Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa (The impact of livestock purchase prices on retail meat prices), „Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych”, Tom XII/2.

Tłuczak A. (2011b) Wpływ czynników pogodowych na wielkość i ceny skupu pszenicy i żyta w Polsce (Impact of weather conditions on the volume and prices of wheat and rye purchases in Poland), „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie”, 2011, t. 11, z. 4 (36).

Tłuczak A. (2016) Analiza zmian cen w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie rynku mięsa wołowego w Polsce (Analysis of price changes in food supply chains on the example of the beef market in Poland), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, rocznik 2016(1).

WPR DO 2020 R.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2010) (CAP 2020: meet the challenges of the future related to food, natural resources and territorial aspects) Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 18.11.2010 KOM(2010) 672

Wiadomości rolnicze (2017) (Agricultural news) https://www.wrp.pl/przetworstwo-rolno-spozywcze-polsce/
Download

Published : 2019-10-08


Tłuczak, A. (2019). FROM PRODUCER TO CONSUMER – RELATIONS BETWEEN PRICES OF SELECTED PRODUCTS ON THE AGRI-FOOD MARKET. Journal of Agribusiness and Rural Development, 53(3), 267–272. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01180

Agnieszka Tłuczak  atluczak@uni.opole.pl
University of Opole, Faculty of Economics, Department of Econometrics and Quantitative Methods.  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6217-8822


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.