INCIDENCE OF TAXATION ON THE ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF FARMS IN THE EUROPEAN UNION


Abstract

In EU countries, agricultural taxation is of major importance for the competitiveness of economic operators active in the agriculture sector. In many countries, the implementation of non-fiscal objectives plays an essential role in preferential tax regimes targeted at the agricultural sector. This is because the adopted tax regime concept impacts the targets, structure and intensification of agricultural production and, as a consequence, affects the economic and financial performance of farms and other aspects. The main purpose of this paper was to specify the quantitative relationships between taxation levels and the economic and financial situation of farms in European Union countries. The empirical study was composed of two stages. The first stage was a synthetic assessment of farm taxation levels in the EU. For that purpose, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) was used to develop a synthetic indicator used as a basis to arrange the countries and identify the types of farm taxation levels. The types of EU countries grouped by farm taxation levels became the starting point for an analysis of the relationship between taxation and the farms’ economic and financial situation. The sub-indicators of the farms’ economic and financial situation were presented for the typological classes concerned, including sub-indicators of production potential, production intensity, incomes, farm subsidies, indebtedness and investments. The empirical study was based on 2013-2015 FADN data (average figures).

Keywords

taxes; farms; economic and financial situation; European Union; FADN; TOPSIS

Bieluk, J. (2015). Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej [Taxation of family farms in Poland and Europe. Units conducting special agricultural production as examples of suggested solutions]. In. P. Litwiniuk (Ed.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej [Legal mechanisms for supporting and protecting family farming in Poland and other European Union countries] (pp. 335-350). Warszawa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Dziemianowicz, R., Budlewska, R. (2014). Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej – na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej [Tax expenditures as an instrument of the agriculture policy – an example of selected European Union Member States]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Nr 14 (29), Zeszyt 2, 43-58 [in Polish], http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2014_T14(29)_z2.pdf.

Forfa, M. (2011). Obciążenie fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego [The level of fi scal burden in farms in relation european size unit and type of farming]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 92, 89-101 [in Polish], http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr92.pdf.

Hanusz, A. (1996). Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych [Tax policy in the field of diversifying the burden of agricultural income]. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [in Polish].

Hellwig, Z. (1972). Procedure of evaluating high-level manpower data and typology of countries by means of the taxonomic method. In Z. Gostkowski (Ed.), Towards a System of Human Resources Indicators for Less Developed Countries: Papers Prepared for a UNESCO Research Project (pp. 115-134). Wrocław, Ossolineum. Polish Academy of Sciences Press.

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm, retrieved December 11, 2017; February 15, 2018.

Kisiel, R., Idźkowska, K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej [The system of agriculture taxation in Poland and chosen countries of the European Union]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 12(61), 64-78 [in Polish], http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2014_T12_nr61.pdf.

Kołoszko-Chomentowska, Z. (2016). Managing sustainable development of agriculture – case of Poland. In I. Zentková (Ed.), International Scientific Days 2016 The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society, May 19-20, 2016 Nitra (pp. 447-454). Slovak Republic, FEM SUA in Nitra, http://www.slpk.sk/eldo/2016/dl/9788055215037/files/07/koloszko.pdf.

Kulawik, J., Lelong, P.-Y., Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M. (2013). Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej [Tax systems in the European Union]. Warszawa, IERiGŻ-PIB [in Polish], file:///C:/Users/user/Downloads/r-83_pawlowska-tyszko_net.pdf.

Mądra, M. (2009). Obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych [The level of agricultural tax burden in individual farms]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76, 175-186 [in Polish], http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr76.pdf.

Ogrodnik, D. (2009). Podatek rolny w krajach europejskich [Agricultural tax in European countries]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 91-111 [in Polish].

Przygodzka, R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki [Fiscal instruments supporting agriculture’s development - reasons for use, mechanisms and effects]. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku [in Polish].

Sobczyński, T. (2010). Wydajność pracy a poziom wsparcia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE [Labour productivity versus level of subsidies for Polish farms compared to EU]. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, tom 97, zeszyt 3, 244-257 [in Polish], http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2010_T97_z3.pdf.

Wasilewski, M., Ganc, M. (2012). Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie oraz propozycje zmian w opinii rolników indywidualnych [Taxation in agriculture and proposed changes in the opinion of private farmers]. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 50(689), 725-733 [in Polish], http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-725.pdf.

Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe [Standard Results 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN. Part I. Standard results]. Warszawa, IERiGŻ-PIB, 2016 [in Polish], http://fadn.pl/wp-content/uploads/2015/12/SRwaz_2015_www.pdf.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich [Taxonomic methods in recognizing economic types of agriculture and rural areas]. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu [in Polish].
Download

Published : 2019-10-08


Średzińska, J., Kozera, A., & Standar, A. (2019). INCIDENCE OF TAXATION ON THE ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF FARMS IN THE EUROPEAN UNION. Journal of Agribusiness and Rural Development, 53(3), 257–265. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01131

Joanna Średzińska  sredzinska@up.poznan.pl
Poznań University of Life Sciences  Poland
http://orcid.org/0000-0002-1189-8456
Agnieszka Kozera 
Poznan University of Life Sciences  Poland
Aldona Standar 
Poznan University of Life Sciences  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.