The State Intervention at the Cereal Market in PolandAbstract

This paper presents the state intervention at the cereal market in Poland. The unit responsible for intervention policy at the agricultural market is Agencja Rynku Rolnego (The Agricultural Market Agency). The basic goal of its activity is stabilization of the situation at branch agriculture markets and the guarantee of incomes in agriculture.

Keywords

Government intervention; Corn; Corn productions; Agricultural markets

Adamowicz M. (1995): Ewolucja systemu regulacji rynku rolnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. W: Interwencjonizm na rynku rolnym - doświadczenia i perspektywy. Pułtusk.

Ciechomski W.J. (1997): Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym. AE, Poznań.

Czyżewski A. (1996): Doświadczenia z interwencją na podstawowych rynkach rolnych. W: Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską. T. 2. AE, Wrocław.

Hunek T. (1991): Uwarunkowania strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Warszawa.

Jasińska J. (1999): Interwencja na rynku zbóż. W: Rynek zbóż - raporty rynkowe. Nr 17 IERiGŻ ,Warszawa.

Pałach R.S., Sekciński W. (2001): Interwencyjny skup zbóż z dopłatami ARR w roku 2000 na przykładzie OT w Olsztynie. Biul. Inf. ARR 8, 122.

Program działań interwencyjnych na 1997, 1998, 1999, 2000. Biul. Inf. ARR 6, 72; 8, 86; 7, 97; 6, 108.

Roczniki Statystyczne GUS za lata 1992-2000. GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. nr 59, poz. 625).

Seremak-Bulge J. (1999): Zapowiedź zmian w interwencji na rynku zbóż. Biul. Inf. ARR 5, 95.

Seremak-Bulge J. (2000): Czy interwencja jest potrzebna? Biul. Inf. ARR 8, 110.

Stańko S. (1999): Interwencjonizm rynkowo-cenowy w rolnictwie polskim i UE. SGGW, Warszawa.

Stańko S., Bojańczyk E. (2000): Rynek zbożowy. W: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. Red. E. Majewski, G. Dalton. SGGW, Warszawa.

Sochaczewski W. (2000): Działania interwencyjne ARR na rynku zbóż w 2000 r. Biul. Inf. ARR 2, 119.

Sochaczewski W. (1999): Skup zbóż w 1999 r. z zastosowaniem bezpośrednich dopłat ARR dla producentów. Biul. Inf. ARR 12, 102.

Sochaczewski W. (1999): Działania interwencyjne ARR w 1999. Biul. Inf. ARR 7, 97.

Szymanowski W., Karasiewicz G. (1998): Handel krajowy produktami rolno-spożywczymi. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.

Wojciechowska-Ratajczak B. (1993): Kierunki interwencji państwa w procesy zmian strukturalnych sfery wytwarzania żywności. W: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Poznań.

Woś A. (1993): Obszary interwencyjnej polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. W: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Poznań.

Zadania i funkcje Agencji Rynku Rolnego - materiał opracowany przez zespół pod kier. E. Gorzelaka (1997). Biul. Inf. ARR 6, 72.

Published : 2003-12-31


Kozera, M., & Gołaś, Z. (2003). The State Intervention at the Cereal Market in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(358), 77-89. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1052

Magdalena Kozera 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>