The Relations Between the Output, Income and Stock in Agricultural FarmsAbstract

In this article an attempt was made to analyse the stock, output, and incomes in individual agricultural farms in Poland, in comparison with farms from the other EU countries in the year 2006. Research was based on the FADN database. The research showed, that (among other things) the Polish average individual farm had a four time lower the balance's sum than the medium one in the EU, and the average output and family farm income were about three times lower in Poland than the average in the Union. The highest share of stock in the balance's sum in Poland three direction of production had: permanent crops combined, specialist other field crops and specialist orchards - fruits. While in the Union the highest stock had the specialist wine. According to the regression's models, in Poland the positive influence on the increase of family farm income had stock, crops and livestock output. In the Union positive influence on an income's growth had crops and livestock production and negative influence had the stock.

Brigham E.F., Houston J.F., 2005. Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa.

FADN data. 2009. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.

Poczta W., Średzińska J., 2007. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk). W: Problemy rolnictwa światowego (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej). Zesz. Nauk. SGGW 2 (17): 433-443.

Rachunkowość finansowa i podatkowa. 2005. Red. T. Cebrowska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ryś-Jurek R., 2008. Using the logit analysis to estimate the output's profitability of particular production types according to the economic size in the European Union (on the basis of FADN data). J. Agribus. Rural Dev. 4 (10), 109-122.

Ryś-Jurek R., 2009. The output, incomes and assets-capital relations in the individual farms. J. Agribus. Rural Dev. 1 (11), 177-188.

Stępień S., 2007. Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych. W: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. Wyd. AE, Poznań, 209-230.

Wasilewski M., 2004. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Rozpr. Nauk. Monogr. 288 SGGW, Warszawa.

Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną w 2005 roku. 2006. IERiGŻ, Warszawa.

Published : 2009-12-31


Ryś-Jurek, R. (2009). The Relations Between the Output, Income and Stock in Agricultural Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 135-148. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1038

Roma Ryś-Jurek  rys-jurek@up.poznan.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)