A A A

Redaktorzy naczelni - historia

 

dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw. (1990-2017)

Doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie drzewnictwa (23.06.1992). Naukowiec i praktyk. Pracownik i kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa (w latach 1994- 2017). Organizator i kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (w latach 1995 –1996). Prodziekana Wydziału Technologii Drewna ds. Nauki Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (w latach 1996-1999). Prezes branżowego stowarzyszenia Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych w Polsce (KRS 0000021495). Członek zarządu International Association for Technology Management (IATM), a od 1999 - Prezydentem sieci naukowej IATM.

Naukowiec i praktyk, współpracujący z podmiotami praktyki, na rzecz których opracowywał rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i ekonomiczno–organizacyjnych w obszarze technologii drewna. Realizator wspólnych projektów badawczych z jednostkami naukowymi w Zwoleniu, Lwowie, Zagrzebiu, Trnawie, Koszycach, Sopronie, Zilinie i Bratysławie. Efektem tej współpracy było powstanie czasopisma naukowego Intercathedra, działającego w ramach naukowej sieci IATM.

 

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. (2017-2019)

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, w latach 2002-2018 związany z Katedrą Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od 2018 roku pracownik IRWiR PAN w Warszawie, od 2019 kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Zainteresowania badawcze obejmują poziom życia ludności wiejskiej a także zagadnienia związane z niepewnością pracy, ekonomią społeczną, smart villages, bezrobociem i społecznym aspektem teorii gier.

Autor książki "Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach" (2015, PWN), współautor książki „Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego" (2007, Wyd. AR w Poznaniu) oraz redaktor naukowy monografii „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta" (2014, Wyd. Societas Pars Mundi), "Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością" (2017, Wyd. Societas Pars Mundi), "Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych?" (2018, Wyd. Societas Pars Mundi). W latach 2009-2015 sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines Społeczny Poznania. www.skalin.pl

 

dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, prof. nadzw. (2019-)

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek polskich i zagranicznych organizacji naukowych (PTE, SERiA, IISES). Wykładowca przedmiotów Podstawy zarządzania, Zarządzanie oraz Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Uczestniczka projektu Rzecznik nauki.

Autorka i realizatorka warsztatów z ekonomii dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów motywacyjnych dla kobiet wiejskich. Współpracuje z czasopismami o profilu rolniczym i społecznym propagując wiedzę z zakresu ekonomii, społecznej odpowiedzialności agrobiznesu i etyki biznesu. W centrum jej zainteresowań badawczych od lat znajdują się zagadnienia kapitałów ludzkiego, społecznego i intelektualnego oraz szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Jest autorką i redaktorką książek i podręczników naukowych (m.in. „Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw rolnych” (2017), „Sumienie biznesu, etyczne decyzje gospodarcze”(2012), „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie” (2012) czy „Rynek zbóż”(2004)); recenzentką prac naukowych. Jako uznany ekspert pracuje dla organizacji pozarządowych i firm w zakresie wykorzystania kapitału ludzkiego i innowacji społecznych. Zaangażowana w działalność społeczną na rzecz rozwijania aktywności kobiet wiejskich, seniorów, promuje i wspiera kampanię wsparcia transplantologii „Drugie życie”.