A A A

No 39/2 2019

Paweł Chudziński

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWYCH

[RESULTS OF POLISH WATERWORKS ACTIVITIES]

 

Anna Dudoń, Małgorzata Bogusz

SENIORS AS POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF LOW SEASON TOURISM

[SENIORZY JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU TURYSTYKI POZASEZONOWEJ]

 

Szymon Godyla, Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus

CONSUMERS' OPINIONS ABOUT THE REGIONAL PRODUCT "KOŁOCZ ŚLĄSKI”

[OPINIE KONSUMENTÓW NA TEMAT PRODUKTU REGIONALNEGO "KOŁOCZ ŚLĄSKI]

 

Izabela Hasińska            

PRAWNO EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY WYNALAZKU BIOTECHNOLOGICZNEGO

[LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF BIOTECHNOLOGICAL INVENTION PROTECTION]

 

Karolina Jąder  

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY  PRODUKCJĄ I KONSUMPCJĄ WARZYW W UJĘCIU REGIONALNYM

[RELATIONS BETWEEN PRODUCTION AND CONSUMPTION OF VEGETABLES IN A REGIONAL PERSPECTIVE]

 

Barbara Kołodziej          

ROTACJA PRACOWNIKÓW; POMIĘDZY NORMĄ A BARIERĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

[STAFF TURNOVER; BETWEEN THE NORM AND THE BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP]

 

Barbara Kutkowska, Dominika Mańkowska, Tomasz Pilawka,  Mirosław Struś

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ŚWIETLE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

[OPPORTUNITIES FOR AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT IN LOWER SILESIA IN THE LIGHT OF THE STRATEGY FOR RESPONSIBLE DEVELOPMENT]

 

Eugeniusz Michalski

MANAGEMENT OF DISTRIBUTION CHANNELS

[ZARZĄDZANIE KANAŁAMI DYSTRYBUCJI]

 

Iwona Oleniuch, Izabela Ciechocka        

FOOD CONSERVATISM AND CONSUMER ETHNOCENTRISM - RELATIONS AND REFERENCES

[KONSERWATYZM ŻYWIENIOWY A ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI – RELACJE I ODNIESIENIA]

 

Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Jerzy Gębski, Agnieszka Maciąg          

ANALYSIS OF RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS IN CATERING ENTERPRISES

[ANALIZA RELACJI Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH GASTRONOMICZNYCH]

 

Agnieszka Widawska-Stanisz, Barbara Majewska

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RYNKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

[TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE KRAKÓW-CZĘSTOCHOWA UPLAND IN THE CONTEXT OF SELECTED FOOD MARKETS]

 

Weronika Wyduba        

RECENZJA MONOGRAFII "CIĄGLOŚĆ I ZMIANA. STO LAT ROZWOJU POLSKIEJ WSI"

REVIEW OF THE MONOGRAPH "CONTINUITY AND CHANGE. ONE HUNDRED YEARS OF DEVELOPMENT OF THE POLISH COUNTRYSIDE"