Regulamin Zajęć Wychowania Fizycznego

W CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 1. Wychowanie fizyczne jako przedmiot obowiązkowy prowadzony jest na dwóch semestrach I roku. Pierwszy i drugi semestr kończą się zaliczeniem.
 2. Studenci objęci wychowaniem fizycznym mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach w grupie, którą wybrali w ramach otrzymanej oferty.
 3. Regulamin przedmiotu nie przewiduje zwolnień całkowitych z wychowania fizycznego. Studenci legitymujący się zwolnieniem lekarskim uczestniczą w obowiązkowych zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez mgr Ewelinę Radtke.
 4. Kierownik Centrum Kultury Fizycznej może udzielić zwolnień z zajęć studentom będącym aktualnie członkami kadry narodowej i uniwersjadowej. Zwolniony student otrzymuje ocenę „bardzo dobry”.
  Studenci zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich zaświadczeń
  w sekretariacie Centrum Kultury Fizycznej w terminie do 31 października.
 5. Zaliczenia semestru oraz wpisu oceny  dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę.
 6. Podstawą zaliczenia i oceny z wychowania fizycznego jest frekwencja, aktywny udział w zajęciach oraz imprezach sportowych, a także umiejętności i postępy określone programem nauczania.
 7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odbycie następującej ilości zajęć w semestrach:
  – semestr pierwszy  12 ćwiczeń,
  – semestr drugi       13 ćwiczeń
 8. Student, który nie uzyskał zaliczenia semestralnego musi odrobić zajęcia w następnym semestrze uczęszczając na dodatkowe płatne zajęcia / po uzyskaniu zgody na wniosku od Kierownika Centrum Kultury Fizycznej  i nauczyciela prowadzącego zajęcia/.
 9. Studenci ćwiczący w sekcjach KU AZS reprezentujący Klub i Uczelnię otaczani są szczególną opieką i pomocą .
 10. Studenci, którzy mają zaliczony przedmiot wychowania fizycznego, zgłaszają się do Kierownika Centrum Kultury Fizycznej, w celu ustalenia formy zaliczenia zajęć.